Przejdź do treści

Ustalenie ojcostwa i alimenty

W sytuacji gdy nie ma porozumienia pomiędzy rodzicami i nie doszło do uznania ojcostwa przed kierownikiem USC ani przed narodzinami dziecka ani po jego urodzeniu, wówczas pozostaje tylko sądowe ustalenie ojcostwa.

Kto może żądać sądowego ustalenia ojcostwa?

  • w sytuacji gdy ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki i nie zostało ustalone ojcostwo, może dochodzić dziecko, jak również matka, a także domniemany ojciec dziecka.
  • dziecko lub matka wytaczają powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, w sytuacji gdy ten nie żyje _ przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd
  • rodzinny (art 84 par 2 kro)
  • domniemany ojciec wytaczać powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, gdy matka nie żyje -to przeciwko dziecku (art 84 par 3 kro)
  • prokurator, który wytacza powództwo na rzecz dziecka, pozywa on wówczas domniemanego ojca, a gdy ten nie żyje kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy.

Zgodnie z art 143 kro w sytuacji gdy ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki nie zostało ustalone, zarówno matka, jak i dziecko mogą dochodzić roszczeń związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa.

Do alimentów uprawnione jest tylko dziecko, w imieniu którego działa matka.

Matce dziecka w związku z ustaleniem ojcostwa, przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych wydatków związanych z ciążą oraz porodem, a także koszt trzymiesięcznego jej utrzymania w okresie połogu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo straty majątkowe, może ona żądać, żeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Zgodnie z art.141.par.1 k.r.o, powyższe roszczenie przysługuje matce także w przypadku gdy dziecko urodzi się nieżywe. Termin i sposób zapłaty określa sąd.

Gdzie należy składać pozew

Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczeniami z nim związanymi składa się do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich, właściwego dla pozwanego, albo do sądu właściwego, według zamieszkania powoda.

Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczeń z nim związanych jest zwolniony od kosztów sądowych (art 96 ust.1pkt 1 u.k.s.c).

Przejdź do tej strony, aby pobrać wzór pozwu o ustalenie ojcostwa

Skip to content