Przejdź do treści

Ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Każdy z małżonków, w razie zaistnienia ważnych powodów, może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej (art. 52 § 1 k.r.o).

Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może także zażądać wierzyciel jednego z małżonków jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności – stwierdzone tytułem wykonawczym – wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków (art. 52 § 1 k.r.o).

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem, w którym sąd ją ustanawia, jednak w wyjątkowych wypadkach może być orzeczona z terminem wcześniejszym aniżeli dzień wytoczenia powództwa. Taką wyjątkową sytuacją może być fakt, że małżonkowie żyli w rozłączeniu lub wówczas, gdy jeden z małżonków trwoni wspólny majątek poprzez prowadzenie hulaszczego trybu życia, alkoholizm albo też w sytuacji rażącej niegospodarności jednego z małżonków.

Z mocy prawa rozdzielność majątkowa powstaje w razie ogłoszenia przez sąd upadłości jednego z małżonków lub ubezwłasnowolnienia.

W razie ukończenia, umorzenia lub uchylenia postępowania upadłościowego, także w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia, powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy (art. 53 k.r.o).

Orzeczenie przez sąd separacji także powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Z chwilą zniesienia separacji między małżonkami istnieje ustawowy ustrój majątkowy.

Na zgodny wniosek małżonków sąd orzeknie o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej (art. 54 k.r.o).

W razie zaistnienia ważnych okoliczności możliwe jest zabezpieczenie powództwa przez ustanowienie rozdzielności majątkowej. Taki wniosek można wnieść w pozwie lub zgłosić w toku toczącego się postępowania.

Należy pamiętać,

że niedopuszczalne jest dochodzenie w jednym pozwie orzeczenia rozwodu i zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną.

Sprawa o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami podlega rozpoznaniu przez sąd rejonowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków w Polsce.

Opata od pozwu wynosi 200 zł .W sytuacji kiedy nie jesteśmy w stanie uiścić należnej opłaty, należy wraz z pozwem złożyc wniosek o zwolnienie z kosztów i dołączyć rzetelnie wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i kosztach utrzymania.

Przejdź do tej strony, aby pobrać wzór pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Skip to content