Przejdź do treści

Styczeń 2022

Podatek, który zapłacili niektórzy emeryci zostanie im zwrócony z lutowym świadczeniem .

Emerytom i rencistom, którzy mają prawo do świadczenia w wysokości od 4 920 zł do 12 800 zł brutto, ZUS obliczy zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne według zasad obowiązujących 31 grudnia 2021 r.

Tak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28). Zmiana przepisów powoduje, że emeryt lub rencista otrzyma ze świadczeniem za luty 2022 r. zwrot nadpłaconego podatku za styczeń 2022 roku.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8330548,Niektorzy-emeryci-i-rencisci-otrzymaja-zwrot-nadplaconego-podatku.html


Od kiedy rodzice mogą składać wniosek o ,,żłobkowe”

ZUS będzie przyjmował elektroniczne wnioski o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna od 1 kwietnia 2022 r. Składane obecnie przez rodziców oświadczenia z danymi dzieci i rodziców nie są wnioskami.

Oświadczenia z danymi dzieci i rodziców, przekazywane przez rodziców do 14 stycznia 2022 r. podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki, są niezbędne do przyznania dofinansowania. Oświadczenie to nie jest jednak równoznaczne ze złożeniem wniosku.

Wniosek do ZUS o dofinansowanie rodzic będzie mógł złożyć najwcześniej 1 kwietnia 2022 r. Wnioski będą składane wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną.

Dofinansowanie będzie przysługiwało na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki u opiekuna dziennego, jeśli rodzic nie otrzymuje na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Będą więc mogli z niego skorzystać rodzice:

 • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
 • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
 • na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia

jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki opiekuna dziennego.

Na dane dziecko, za ten sam okres, można będzie otrzymać dofinansowanie albo rodzinny kapitał opiekuńczy. Dlatego rodzic będzie musiał wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego. Rodzic będzie musiał zdecydować czy chce skorzystać z dofinansowania czy rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Do opłaty za pobyt dziecka w placówce nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Dofinansowanie będzie wypłacane na rachunek bankowy placówki, do której uczęszcza dziecko.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8329645,Wnioski-do-ZUS-o-zlobkowe-mozna-bedzie-zlozyc-od-1-kwietnia.html

Kto i kiedy składa się PIT 2

Zasadniczo PIT-2 składa się z chwilą rozpoczęcia zatrudnienia. Oświadczenie obowiązuje do odwołania przez pracownika. Nie składa się go co roku. Polski Ład tego nie zmienia. Oświadczenie upoważnia pracodawcę do pomniejszania zaliczek na PIT o kwotę zmniejszającą podatek.

Polski Ład to podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł (jej odpowiednik to 5100 zł rocznej kwoty zmniejszającej podatek). Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Jeszcze w zeszłym roku wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi niemal 10 razy więcej – czyli 425 zł (1/12 z 5100 zł).

Co to jest PIT-2?

PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zasadniczo PIT-2 składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, tj. przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia. Nie ma jednak przeszkód (przepisy tego nie wykluczają), aby pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku (nie będzie to skutkowało negatywnymi konsekwencjami ani dla pracodawcy, ani dla pracownika).

Oświadczenie to jest zatem podstawą dla zakładu pracy do stosowania kwoty wolnej w zaliczkach.

Raz złożony PIT-2 zachowuje ważność w kolejnych latach podatkowych (aż do jego odwołania/wycofania przez pracownika).

Każdy pracodawca ma obowiązek pobierania z wynagrodzenia pracownika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Mniejsza zaliczka – wyższe wynagrodzenie

Od 1 stycznia 2022 r. wyższa kwota wolna i wyższa kwota zmniejszająca podatek dotyczą wszystkich pracowników. Niezależnie od wysokości pensji „na rękę”. Przysługują również tym pracownikom, którzy przekroczą próg podatkowy, a więc tym, których dochód roczny do opodatkowania jest wyższy niż 120 tys. zł.

Kwota zmniejszająca podatek jest uwzględniana przez pracodawcę na podstawie oświadczenia składanego przez pracownika – PIT-2. Polski Ład nie zmienił zasad składania tego oświadczenia.

Kiedy nie składa się PIT-2

W niektórych przypadkach pracownik nie może złożyć PIT-2. Tak jest w przypadku np. pracownika, który jest emerytem, przedsiębiorcą albo wieloetatowcem.

Podatnikowi przysługuje jedna kwota wolna, którą w przypadku emeryta uwzględnia w zaliczkach organ rentowy. W przypadku przedsiębiorcy kwota ta stosowana jest przy opłacaniu zaliczek na podatek od przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast wieloetatowiec może upoważnić tylko jednego pracodawcę do uwzględniania kwoty wolnej. W przeciwnym wypadku (kilkukrotnego stosowania kwoty wolnej w trakcie roku), podatnik musiałby dopłacać do podatku w rocznym rozliczeniu.

Dlatego pracownik ma możliwość niezłożenia PIT-2 i w każdym czasie złożone oświadczenie może wycofać.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8327551,PIT2-sklada-sie-raz.html

Dlaczego niektórzy emeryci otrzymali w styczniu 2022 niższe świadczenia?

Część emerytów skarży się, że z powodu „Polskiego Ładu” od Nowego Roku dostaje niższe świadczenia. Uznają to za swoistą „karę” za to, że dłużej pracowali. Nie rozumieją, dlaczego nie zostali objęci możliwością ulgi dla klasy średniej. Problem ten RPO sygnalizował jeszcze w toku prac legislacyjnych nad „Polskim Ładem”. Teraz Marcin Wiącek pyta ministra finansów Tadeusza Kościńskiego o kształt zapowiadanych zmian, w tym wyrównań dla emerytów

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich masowo napływają skargi emerytów, którzy w związku z wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu, od początku stycznia 2022 r. otrzymali świadczenia niższe od ubiegłorocznych.

Na co skarżą się emeryci

Seniorzy wyrażają poczucie skrzywdzenia i niesprawiedliwości. Czują się lekceważąco potraktowani przez ustawodawcę, który u schyłku ich drogi życiowej wprowadza przepisy obniżające świadczenia emerytalne
i to w dobie wysokiej inflacji oraz pandemii. W praktyce utrata części ciężko wypracowanych przez lata emerytur oznacza dla tej grupy obywateli swoistą „karę” za to, że wcześniej dłużej pracowali i byli aktywni zawodowo.

Skarżący zwracają także uwagę, że przepisy „Polskiego Ładu” prowadzą do podziałów w grupie seniorów. Dzielą ich bowiem na emerytów uprzywilejowanych – którzy w wyniku reformy systemu podatkowego zyskali – oraz emerytów poszkodowanych – którzy, jak się okazuje, dłużej pracowali po to, aby obecnie płacić wyższe podatki i otrzymywać niższe świadczenia.

Emeryci nie rozumieją także, dlaczego nie zostali objęci możliwością skorzystania z ulgi dla klasy średniej. Ma ona na celu rekompensatę strat spowodowanych niemożliwością odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Ulga ta obejmuje wyłącznie podatników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczających się według skali w wysokości mieszczącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Niezrozumiałe jest to, że pracownik osiągający wynagrodzenie 11 000 zł brutto będzie mógł skorzystać z ulgi dla klasy średniej, natomiast emeryt pobierający świadczenie w wysokości 5000 zł brutto takiej opcji obecnie nie ma. Seniorzy alarmują, że negatywne konsekwencje reformy systemu podatkowego dokonanej w ramach „Polskiego Ładu” mogą wkrótce ponieść także emeryci otrzymujący niższe świadczenia niż ok. 5000 zł brutto z uwagi na planowaną waloryzację emerytur.

Ocena RPO

Rzecznik przypomina, że w toku prac legislacyjnych nad „Polskim Ładem” sygnalizował problem emerytów/rencistów, którzy zostali pominięci przy konstrukcji ulgi dla klasy średniej.

Wskazywał marszałkowi Senatu na konieczność wprowadzenia mechanizmów pozwalających tej grupie obywateli na rekompensatę braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Ostatecznie jednak poprawki Senatu, rozszerzające możliwość stosowania ulgi dla klasy średniej na emerytów, rencistów oraz osoby osiągające przychody z umów zlecenia, nie zostały przez Sejm uwzględnione.

Według Trybunału Konstytucyjnego władza ustawodawcza dysponuje daleko idącą swobodą w kształtowaniu systemu podatkowego. Niemniej jednak w postanowieniu z 30 maja 2007 r. TK zaznaczył, że swoboda ustawodawcy nie oznacza zupełnej arbitralności. Dotyczy to w szczególności dochowania należytej legislacji, transparentności wprowadzanych regulacji i ich uzasadnienia,jak również zachowania odpowiedniej rangi przepisów.

Dlatego też nie można zapominać, że wprowadzone do systemu podatkowego ulgi podlegają weryfikacji z punktu widzenia konstytucyjnych zasad. Jeśli bowiem ustawodawca decyduje się na przyznanie podatnikom ulgi, musi przestrzegać wymogu regulacji zasad ich przyznawania w drodze ustawowej, a także stanowić je z poszanowaniem zasad ochrony praw nabytych, sprawiedliwości społecznej, zaufania obywatela do państwa i prawa, a także zasadą równości.

MF zapowiada poprawki

Ministerstwo Finansów 7 stycznia 2022 r. zapowiedziało niezwłoczne zmiany „Polskiego Ładu” w celu uregulowania sytuacji emerytów otrzymujących wyższe świadczenia – aby reforma okazała się dla nich neutralna. W wyniku planowanych działań osoby osiągające emerytury do kwoty 12 800 zł brutto nie będą obciążone podatkiem. Natomiast obywatele, którzy w styczniu 2022 r. otrzymali niższe świadczenia, a mieszczą się w tym przedziale, w lutym mają otrzymać stosowne wyrównanie. Korekta ta wymaga jednak ustawowych zmian legislacyjnych. Odpowiedni projekt miał trafić do Sejmu 11 stycznia, ale tak się jeszcze nie stało.

Marcin Wiącek prosi ministra o wyjaśnienie, jaki kształt będą miały zapowiedziane zmiany, kiedy będą uchwalone i z jakich względów wykluczają one osoby osiągające emerytury powyżej 12 800 zł brutto.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8333239,Polski-Lad-Emeryci-skarza-sie-na-nizsze-emerytury.html

Polski ład a umowy zlecenia

W Polsce jest ok. 1,7 mln osób, których głównym źródłem przychodów w ciągu roku jest (zgodnie z definicją PIT) „działalność wykonywana osobiście” czyli np. umowa zlecenia, umowa o dzieło.

Kto zyskuje na Polskim Ładzie – umowa zlecenie (wyłączne źródło przychodu)

Wynagrodzenie miesięczne (zł brutto)
do 1450 złneutralny
1450 zł – 4900 złzysk
od 4900 złstrata

Styczniowe wynagrodzenie będzie skorygowane

W przypadku umowy zlecenia kwota wolna od podatku nie jest uwzględniana przy wypłacie wynagrodzenia, a dopiero na koniec roku, przy rozliczeniu PIT.

Stąd zleceniobiorcy mogli otrzymać niższą wypłatę wynagrodzenia w styczniu 2022 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. to koryguje. Przedłuża ono termin poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Co ma zrobić zleceniobiorca?

Zleceniobiorca nic nie musi robić, rozporządzenie działa z automatu. Natomiast jeśli zleceniobiorca nie chce, aby pobierana była mniejsza zaliczka na podatek, bo np. pracuje w dwóch miejscach, może złożyć wniosek o niestosowanie mechanizmu wynikającego z Rozporządzenia.

Co ma zrobić zleceniodawca?

Zleceniodawca porównuje wysokość zaliczki obliczonej zgodnie ze stanem prawnym przed i po 2022 r. i pobiera tę niższą. Zazwyczaj w przypadku umów zlecenia będzie to zaliczka obliczona według przepisów obowiązujących w 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów https://inforfk.pl/aktualnosci/8332533,Polski-Lad-a-umowy-zlecenia.html

Kwoty wolne od potraceń w 2022

Pracownik ma prawo do całego należnego mu wynagrodzenia. Pomniejszenie przysługującej pracownikowi wypłaty jest dopuszczalna. Pracownik ma prawo do całego należnego mu wynagrodzenia. Pomniejszenie przysługującej pracownikowi wypłaty jest dopuszczalne w razie potrącania określonych przepisami należności. Przy dokonywaniu potrąceń obowiązują tzw. kwoty wolne od potrąceń. Kwoty te nie obowiązują tylko przy potrąceniach świadczeń alimentacyjnych.

Kwota wolna od potrąceń jest uzależniona od rodzaju egzekwowanej należności. Kwoty wolne ulegają corocznie zmianie wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Potrącenia niewymagające zgody pracownika

Bez zgody pracownika z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ewentualnej wpłaty na PPK, jeśli pracownik jest uczestnikiem – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy (kary porządkowe)

– art. 87 § 1 Kodeksu pracy.

Powyższych potrąceń dokonuje się w wymienionej kolejności. Jednak przed tymi potrąceniami pracodawca może odliczyć z wynagrodzenia pracownika kwoty wypłacone mu w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 Kodeksu pracy). Umożliwia to pracodawcy odzyskanie nadpłaty spowodowanej np. chorobą lub urlopem bezpłatnym pracownika.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę (wynoszącego w 2022 r. 3010 zł brutto), przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat na PPK u uczestnika – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • 75% wynagrodzenia określonego wyżej – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90% wynagrodzenia w wysokości jw. – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Kwota wolna nie obowiązuje przy potrącaniu należności alimentacyjnych.

Dla każdego pracownika wysokość kwoty wolnej ustala się indywidualnie, według takich kryteriów jak:

 • korzystanie ze zwolnień podatkowych – np. pracownicy w wieku do 26 lat, rodzice co najmniej czworga dzieci czy pracujący seniorzy – w tym przypadku nie występuje odliczenie zaliczki na podatek dochodowy,
 • wysokość miesięcznych kosztów uzyskania przychodów – 250 zł lub 300 zł – dla dojeżdżających do pracy z innej miejscowości,
 • wymiar czasu pracy – jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy,
 • stosowanie lub nie miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek – złożenie/niezłożenie PIT-2,
 • uczestnictwo lub nie w PPK – odpowiednio występują lub nie wpłaty finansowane przez pracownika-uczestnika, a wpłata pokrywana przez pracodawcę podwyższa zaliczkę na podatek dochodowy.

Tabela 1. Potrącenia niewymagające zgody pracownika – kwoty wolne bez uwzględnienia składki na PPK (pracownik w wieku powyżej 26 roku życia)

Rodzaj potrącanej należnościPodstawowe koszty uzyskania przychodów, PIT-2Podstawowe koszty uzyskania przychodów, bez PIT-2Podwyższone koszty uzyskania przychodów, PIT-2Podwyższone koszty uzyskania przychodów, bez PIT-2
Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych2363,56 zł1 964,56 zł2363,56 zł1973,56 zł
Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi1772,67 zł1473,42 zł1772,67 zł1480,17 zł
Kary pieniężne porządkowe2127,20 zł1768,10 zł2127,20 zł1776,20 zł
 • uczestnictwo lub nie w PPK – odpowiednio występują lub nie wpłaty finansowane przez pracownika-uczestnika, a wpłata pokrywana przez pracodawcę podwyższa zaliczkę na podatek dochodowy. ne w razie potrącania określonych przepisami należności. Przy dokonywaniu potrąceń obowiązują tzw. kwoty wolne od potrąceń. Kwoty te nie obowiązują tylko przy potrąceniach świadczeń alimentacyjnych.

Kwota wolna od potrąceń jest uzależniona od rodzaju egzekwowanej należności. Kwoty wolne ulegają corocznie zmianie wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Potrącenia niewymagające zgody pracownika

Bez zgody pracownika z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ewentualnej wpłaty na PPK, jeśli pracownik jest uczestnikiem – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy (kary porządkowe)

– art. 87 § 1 Kodeksu pracy.

Powyższych potrąceń dokonuje się w wymienionej kolejności. Jednak przed tymi potrąceniami pracodawca może odliczyć z wynagrodzenia pracownika kwoty wypłacone mu w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 Kodeksu pracy). Umożliwia to pracodawcy odzyskanie nadpłaty spowodowanej np. chorobą lub urlopem bezpłatnym pracownika.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę (wynoszącego w 2022 r. 3010 zł brutto), przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat na PPK u uczestnika – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • 75% wynagrodzenia określonego wyżej – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90% wynagrodzenia w wysokości jw. – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Kwota wolna nie obowiązuje przy potrącaniu należności alimentacyjnych.

Dla każdego pracownika wysokość kwoty wolnej ustala się indywidualnie, według takich kryteriów jak:

 • korzystanie ze zwolnień podatkowych – np. pracownicy w wieku do 26 lat, rodzice co najmniej czworga dzieci czy pracujący seniorzy – w tym przypadku nie występuje odliczenie zaliczki na podatek dochodowy,
 • wysokość miesięcznych kosztów uzyskania przychodów – 250 zł lub 300 zł – dla dojeżdżających do pracy z innej miejscowości,
 • wymiar czasu pracy – jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy,
 • stosowanie lub nie miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek – złożenie/niezłożenie PIT-2,

źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8320307,Kwoty-wolne-od-potracen-w-2022-r.html

Skip to content