Przejdź do treści

Luty 2022

Abolicja czynszowa w Rudzie Śląskiej

Radni przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie programu tzw. abolicji czynszowej. Najemcy miejskich mieszkań, którzy spłacą zaległości i będą w terminie regulować kolejne opłaty, mogą liczyć nawet na 70-procentowe umorzenie odsetek. Program wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w programie i pod koniec 2021 roku mieli zaległości w opłatach, będą musieli złożyć wniosek do 30 czerwca 2022 r.

 • Pierwszy warunek otrzymania ulgi to spłata do końca tego roku co najmniej połowy zobowiązań, przy czym nie może to być kwota niższa niż 2 tys. zł. Po zawarciu porozumienia trzeba będzie na bieżąco wnosić opłaty, a jeśli zaległości powstały też od 1 stycznia tego roku do dnia podpisania porozumienia, to muszą być uregulowane w ciągu trzech miesięcy
 • Wysokość ulgi uzależniona będzie od tego, jaką część zadłużenia lokator spłaci. Maksymalnie jest to 70% odsetek. Dla osób, które uregulują mniejszą część zobowiązań, umorzenie będzie proporcjonalnie obniżane
 • Mieszkańcy, wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza, mogą złożyć wniosek o jej wycofanie. W nowej odsłonie programu pojawiła się również możliwość złożenia przez uczestnika wniosku o wstrzymanie naliczania odsetek od pozostałej do spłaty części zadłużenia głównego.

Dług można spłacić jeszcze inaczej. Od kilku lat w Rudzie Śląskiej istnieje także możliwość odpracowania zadłużenia z tytułu czynszu lub odszkodowania za zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego, wykonując drobne prace porządkowe lub usługowe na rzecz miasta. Do takich prac należy m.in. sprzątanie budynków, grabienie liści, koszenie trawników, drobne prace brukarskie, malowanie pomieszczeń, wywieszanie i usuwanie ogłoszeń.

Mieszkańcy z niskimi dochodami mogą także ubiegać się o obniżenie stawki czynszu o połowę nawet na pięć lat. W budynkach stanowiących wspólnotę mieszkaniową obniżona stawka nie może być jednak niższa niż zaliczka płacona przez właściciela na rzecz wspólnoty w przeliczeniu na 1 m kw., a w budynkach komunalnych niż koszt zarządzania budynkiem w przeliczeniu na 1 m kw.

Źródło: https://dziennikzachodni.pl/ruda-slaska-abolicja-czynszowa-dluznicy-mieszkaniowi-moga-ubiegac-sie-o-umorzenie-nawet-70-proc-odsetek/ar/c9-16035093


Pełne oskładkowanie umów zleceń, pogorszy sytuację zleceniobiorców.

Projekt Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 przekazany do konsultacji społecznych. Dotyczy on objęciem wszystkich umów zlecenia składkami na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów oraz zniesienie zasady opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z umowy cywilnoprawnej zlecenia do wysokości najniższego wynagrodzenia.

W obecnym stanie prawnym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4) i 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych umowy zlecenia podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Zleceniobiorcy mogą również dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Istnieje jednak pewien wyjątek przewidziany w art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przedstawia sytuacje, w których mamy do czynienia z tak zwanym zbiegiem tytułów do ubezpieczenia. Ujmując tę problematykę skrótowo, jeśli zleceniobiorca posiada inny tytuł ubezpieczenia w postaci np. umowy o pracę (bądź innej umowy zlecenia), z której uzyskuje co najmniej minimalne wynagrodzenie, to z tytułu kolejnej umowy zlecenia ubezpieczenia społeczne nie są dla niego obowiązkowe. Obowiązkowa pozostaje jedynie składka zdrowotna. Oznacza to, że osoby, które np. są zatrudnione na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem odpowiadającym co najmniej wysokości minimalnego, mogą dodatkowo „dorabiać” u zleceniodawców innych niż ich pracodawca, a od wynagrodzenia z tego tytułu nie muszą płacić składek na ubezpieczenia społeczne. W takim przypadku wynagrodzenie netto będzie oczywiście wyższe. Jeśli natomiast dana osoba chce podlegać ubezpieczeniu społecznemu również w takim przypadku, to może podjąć taką dobrowolną decyzję.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej inspirowane zaleceniami organów UE podnosi, że w Polsce istnieje problem segmentacji rynku i powinniśmy dążyć do promowania trwałych form zatrudnienia – w domyśle umów o pracę. W związku z powyższym planowane jest usunięcie preferencji składkowych dla umów zlecenia i w praktyce zrównanie ich z umowami o pracę. Warto jednak zauważyć, że również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej publikuje dane dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego zgodnie z którymi w grudniu 2021 r. wynosiło ono 5,4%i było jedno z najniższych w Europie. Powstaje zatem pytanie, czy walka z umowami cywilnymi w obecnych realiach ma sens? Z pewnością przyniesie ona dodatkowe wpływy do budżetu państwa, ale nie należy się spodziewać, by były one bardzo wysokie. Walka ta jednocześnie doprowadzi do pogorszenia sytuacji zleceniobiorców, co ma „zachęcić” ich do przechodzenia na umowy o pracę. Warto jednak zauważyć, że już od początku roku znaczna część zleceniobiorców musi mierzyć się z trudną sytuacją (i często niższym wynagrodzeniem) wynikającą z regulacji Polskiego Ładu. Tym bardziej wziąwszy to pod uwagę, zdrowy rynek pracy, na którym pozycja negocjacyjna pracownika jest wysoka, a bezrobocie jest niskie, nie potrzebuje ścisłej regulacji formalnoprawnej, a nawet regulacje tego rodzaju mogą być niekorzystne dla samych pracowników.

W projekcie Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia czytamy między innymi, że „Upowszechnienie elastycznych form zatrudnienia nie musi się wiązać z istnieniem wyłączających tytułów do ubezpieczeń społecznych. Dowolność zawierania umów każdego typu lub wykonywanej aktywności zawodowej może iść w parze z pełnym ich oskładkowaniem. Takie rozwiązanie gwarantowałoby zatrudnionym wyższe emerytury oraz pełniejszą ochronę, bez ingerencji w elastyczność zatrudnienia, która jest istotna dla zatrudniającego.”. Raz jeszcze podkreślamy, że ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia przestaje być obowiązkowe dopiero po spełnieniu warunku odprowadzania ubezpieczenia społecznego z innego tytułu, z którego zleceniobiorca otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie. Jeśli natomiast warunek ten jest spełniony, to decyzja o tym, czy zleceniobiorca chce podlegać ubezpieczeniu od umowy zlecenia pozostaje w rękach zleceniobiorcy i może on przystąpić do ubezpieczenia dobrowolnie.

Wprowadzenie zmian w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia może nieść ze sobą jeszcze jedno, istotne ryzyko. Wiele osób, dla których umowy cywilnoprawne są dodatkowym zajęciem może zostać zniechęcona do podejmowania tego rodzaju aktywności zawodowej z powodu zmniejszenia kwoty netto, jaką mieli by uzyskiwać z tego tytułu. W sytuacji niedostatecznej podaży pracowników na rynku, którą obserwujemy od dłuższego czasu w naszym kraju, rozwiązanie takie może doprowadzić do pogłębienia problemu.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8349710,Pelne-oskladkowanie-umow-zlecenia-pogorszy-sytuacje-zleceniobiorcow.html


Można już składać wnioski o 500+ na kolejny okres

Od 1 lutego można złożyć elektronicznie wniosek do ZUS o świadczenie wychowawcze na nowy okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2022 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który zacznie się od 1 czerwca 2022 r. trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek. Wniosek na nowy okres świadczeniowy można złożyć od 1 lutego 2022 r. przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Na PUE ZUS wnioski będą mogą składać:

 • matka albo ojca dziecka,
 • osoba, która sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jest opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Rodzic dziecka, który ma numer PESEL, może złożyć wniosek także przez portal Emp@tia (link do strony zewnętrznej) albo swój bank – jeśli uruchomił taką usługę.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8348211,Mozna-juz-skladac-wniosek-o-500-na-kolejny-okres.html


Trzynasta i Czternasta emerytura nie będzie wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego

Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji kwoty te nie mają wpływu na przyznanie dodatku osłonowego.

W związku z wątpliwościami, czy uwzględniać przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1):

 1. kwotę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1808 i 2105) – tzw. „13. emerytura” oraz
 2. kwotę kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 432) – tzw. „14. emerytura”,

­Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  wyjaśnienia:

Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji kwoty te nie mają wpływu na przyznanie dodatku osłonowego. Wyłączenie tych kwot wynika z art. 10 ustawy wskazanej odpowiednio w pkt 1 oraz pkt 2.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8348990,13-i-14-emerytura-nie-wlicza-sie-do-dodatku-oslonowego.html


Budujemy nowy dom do 70 mkw bez formalności

Od 3 stycznia 2022 r. osoby, które posiadają działki budowlane, mogą – w uproszczonej procedurze – wybudować na niej dom do 70 mkw.

Kto może wybudować dom do 70 mkw.?

 • Każdy pełnoletni obywatel Polski, bez względu na swój status społeczny, może w uproszczonej procedurze wybudować dom o powierzchni zabudowy do 70 mkw.
 • Może to uczynić pod warunkiem, że inwestycja służy zaspokojeniu jego własnych potrzeb mieszkaniowych.
 • To rozwiązanie jest adresowane zarówno do osób indywidualnych jak również do małżeństw i rodzin z dziećmi, czyli do każdego, kto posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przez co należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Jakie są podstawowe założenia tej inwestycji budowlanej?

 • Dzięki nowej ustawie łatwiej niż dotychczas będzie można wybudować jednorodzinny budynek mieszkalny.
 • Aby wybudować taki dom, nie trzeba zatrudniać kierownika budowy ani prowadzić dziennika budowy. Jeżeli jednak inwestor nie posiada takich kompetencji, to nadal może skorzystać z usług takiej osoby.
 • W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy zwrócić się do odpowiedniego organu gminy lub miasta, który wyda dokument o warunkach zabudowy w ciągu 21 dni od momentu złożenia wniosku w tej sprawie.

Na czym polega uproszczona procedura?

 • Wyłączona zostaje możliwość zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu wobec dokonanego przez inwestora zgłoszenia budowy.
 • Do budowy można przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia budowy i zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
 • Nie trzeba zatrudniać kierownika budowy ani też prowadzić książki budowy.

Jakie kroki należy podjąć, aby skorzystać z tego programu?

 1. Zanim inwestor rozpocznie budowę domu do 70 mkw. powinien zgromadzić i podpisać wszystkie niezbędne w tym celu dokumenty.
 2. Inwestor zgłasza do starosty powiatowego budowę domu wraz z projektem budowlanym i dotychczas wymaganymi, standardowymi załącznikami. Do zgłoszenia należy dołączyć: 
 •  projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej – w 3 egzemplarzach albo elektronicznej – wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 1. Może je przesłać pocztą, przekazać osobiście lub przez pełnomocnika albo złożyć online za pośrednictwem strony https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/
 2. Powinien dołączyć do tych dokumentów oświadczenia o tym, że:
 • planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych  (oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej),
 • w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, inwestor sam przejmuje odpowiedzialność za kierowanie budową,
 • dokumentacja dołączona do zgłoszenia budowy jest kompletna.
 1. Następnie zawiadamia organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
 2. Dopiero wtedy może rozpocząć budowę „domu bez formalności”.

Organy, które mają prawo skontrolować realizację inwestycji

 • gminy wydające decyzje o warunkach zabudowy,
 • organy nadzoru budowlanego.

Jakie warunki należy spełnić, aby rozpocząć budowę domu do 70 mkw.?

 • Inwestor powinien posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Powinien doręczyć zgłoszenie wraz z projektem budowlanym organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 • Zawiadamia organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Jakie warunki musi, a jakie może spełniać dom budowany w uproszczonej procedurze

 • Dopuszczalna powierzchnia zabudowy planowanego budynku po tzw. obrysie nie może przekroczyć 70 mkw.
 • Inwestor może zbudować dom wolnostojący, który będzie posiadał maksymalnie dwie kondygnacje, a jego obszar oddziaływania musi zmieścić się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.
 • To oznacza, że maksymalna użytkowa powierzchnia domu może wynieść nawet 140 mkw.
 • Dom może posiadać piwnicę, balkony i tarasy, jeśli jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, z decyzją o warunkach budowy. Piwnica jest liczona jako osobna kondygnacja, a ustawa mówi, że budynki do 70 mkw. mogą być max. dwukondygnacyjne.
 • Budowę domu należy prowadzić w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Do kogo należy się udać w celu adaptacji projektu do działki?

 • Przed rozpoczęciem inwestycji projekt budowlany powinien zostać zaadaptowany do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, do decyzji o warunkach zabudowy przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w tym zakresie.

Czy przy budowie domu do 70 mkw. inwestor będzie mógł skorzystać z darmowych projektów budowlanych?

Tak. Będą one dostępne przez internet w II kwartale 2022 r. na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod poniższym linkiem: https://www.gunb.gov.pl/strona/dom-do-70-m2

Poniżej resort rozwoju wyjaśnia kilka nieścisłości na tematy, które pojawiają się w powszechnym obiegu:

Domu wybudowanego w uproszczonej procedurze nie można sprzedać lub wynająć.

 • Ustawa nie zawiera regulacji określających warunki zbycia, sprzedaży lub wynajmu takich nieruchomości. W związku z tym jeśli inwestor w przyszłości będzie chciał przenieść własność takiego domu np. na dzieci lub inne osoby,  to będzie mógł to uczynić. Zostanie bowiem spełniony wymóg zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
 • Dom do 70 mkw. można również – bez żadnych ograniczeń natury prawnej – sprzedać lub wynająć.

Nie mogę wybudować domu do 70mkw na terenie, który nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

 • W takim przypadku należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, którą dla domu budowanego w uproszczonej procedurze będzie wydawał odpowiedni organ gminy w ciągu 21 dni od momentu złożenia wniosku w tej sprawie.

Czy jeśli zmieni się sytuacja materialna lub życiowa inwestora i będzie potrzebował sprzedać wybudowany dom, to grożą mu jakieś konsekwencje prawne?

 • Jeżeli sytuacja materialna lub życiowa inwestora zmieni się, wówczas będzie mógł on sprzedać tego typu dom. Złożone przez inwestora – pod rygorem odpowiedzialności karnej – oświadczenie, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia jego własnych potrzeb mieszkaniowych, ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom rynkowym.

Czy wybudowany w ramach programu dom trzeba zajmować „dożywotnio”?

 • Inwestor nie musi mieszkać i korzystać z wybudowanego przez siebie domu do 70mkw. do końca życia. Może go w dowolnym momencie sprzedać.

Czy można zweryfikować prawidłowość działań w trakcie budowy wg uproszczonej procedury?

 • W każdym momencie realizacji inwestycji, jak również po jej zakończeniu, odpowiednie organy nadzoru budowlanego mogą skontrolować, czy dom do 70 mkw. powstał w zgodzie z przepisami prawa budowlanego i ładu przestrzennego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organy te będą podejmować stosowne kroki prawne.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8343685,Co-zrobic-aby-wybudowac-dom-bez-formalnosci.html


Osoby niepełnosprawne o niskich dochodach nie skorzystają z ulgi rehabilitacyjnej.

Osoby z niepełnosprawnościami o niższych dochodach nie będą mogły skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. To efekt Polskiego Ładu wobec tych, których dochody nie przekroczą progu kwoty wolnej od podatku – od 1 stycznia 2022 r. jest to 30 tys. zł. Czy Ministerstwo Finansów wprowadzi jakiś mechanizm kompensujący? – pyta Rzecznik Praw Obywatelskich.

Do Biura RPO wpływają skargi w sprawie braku możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osoby z niepełnosprawnościami, które osiągają niższe dochody.

Ulga rehabilitacyjna jest ogromnym ułatwieniem dla dużej grupy osób, których nie stać na finansowanie w pełni z własnych środków leczenia swojego lub osoby, którą się opiekują. Brak takiej możliwości może być powodem słabego poziomu opieki nad osobami zmagającymi się z niepełnosprawnościami.

Ulga taka przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Regulacje Polskiego Ładu wprowadziły zmianę – modyfikację części wydatków oraz dodaniu nowych, uprawniających do skorzystania z ulgi. 

Wiele osób nie będzie jednak mogło z niej skorzystać w rozliczeniu za 2022 r. z uwagi na to, że ich dochody nie przekroczą progu kwoty wolnej od podatku, która od 1 stycznia 2022 r. wynosi 30 tys. zł. 

Rzecznik ma świadomość, że nie można zmniejszyć obciążeń podatkowych poprzez zastosowanie ulgi u osób, których dochody nie podlegają opodatkowaniu. Jednakże – jak zauważają emeryci i renciści – z ich świadczeń będzie potrącana składka zdrowotna. Spowoduje to – w powiązaniu z brakiem możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej – znaczne zwiększenie ich obciążeń.

Biuro RPO zwróciło się do odpowiedniego departamentu MF o stanowisko i informację, czy prowadzono symulacje porównujące obciążenia fiskalne tej grupy osób po wprowadzeniu Polskiego Ładu w porównaniu z poprzednimi zasadami. Spytano także, czy rozważane jest wprowadzenie jakiegoś mechanizmu kompensacyjnego w związku z brakiem możliwości skorzystania przez wskazane osoby z ulgi rehabilitacyjnej.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8342601,Co-z-ulga-rehabilitacyjna-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-o-nizszych-dochodach.html

Skip to content