Przejdź do treści

Marzec 2022

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy, która przewiduje udzielenie im statusu legalnego pobytu i możliwość pracy w Polsce przez co najmniej 1,5 roku, a także wsparcie dla obywateli Polski, którzy udzielają pomocy Ukraińcom. Wczoraj po południu projekt trafił do Sejmu (druk sejmowy nr 2069).

Obywatele Ukrainy będą mogli przebywać w Polsce przez 18 miesięcy na zasadach legalnych – będą mogli podejmować pracę i ten okres będzie mógł zostać wydłużony do 3 lat, czyli o kolejne 18 miesięcy.

Rząd zakłada również przekazanie wsparcia finansowego obywatelom, którzy przyjęli rodziny ukraińskie pod swój dach.

„To 40 zł dziennie, czyli ok. 1200 zł miesięcznie, które będzie trafiało do tych osób, które przyjęły osoby z Ukrainy za pośrednictwem samorządów. To wsparcie będzie trwało przez okres 2 miesięcy” – powiedział premier.

Samorządy otrzymają wsparcie na świadczenie usług publicznych dla uchodźców z Ukrainy poprzez środki z rezerwy celowej, która będzie dystrybuowana przez wojewodów.

„Zapewnimy także odpowiednie regulacje, które będą miały na celu włączenie obywateli Ukrainy, dzieci do szkół, osób, które potrzebują leczenia (…) na zasadach ogólnych do naszego systemu w odpowiednim dziale gospodarki narodowej” – powiedział Morawiecki.

Premier podkreślił, że pomoc świadczona Ukraińcom nie będzie wiązała się z uprzywilejowaniem względem obywateli Polski.

„Obywatele nie będą mieli w żadnym z tych obszarów możliwości większych niż obywatele polscy” – powiedział premier.

Uchodźcy z Ukrainy, po zarejestrowaniu się, będą mogli otrzymać jednorazowe wsparcie w wys. 300 zł.

Najważniejsze rozwiązania projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

 •     Legalny pobyt na terenie Polski

Dzięki nowym przepisom obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.

Przewidziano także ścieżkę dalszej legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, którym pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielne jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

 •  Dostęp do polskiego rynku pracy

Projekt ustawy gwarantuje dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestrację w powiatowym urzędzie pracy.

Obywatele Ukrainy będą mogli również skorzystać z usług w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach jak Polacy.

 • Udzielanie pomocy – świadczenia społeczne

Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli prawo do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. Może ona polegać m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Utworzony zostanie Fundusz Pomocy. Środki będą przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy przez samorządy.

 • Jednorazowe wsparcie na utrzymanie

Obywatele Ukrainy będą mogli ubiegać się o pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w rodzinie.

Będzie ono dotyczyło w szczególności wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

 • Opieka zdrowotna

Każdy obywatel Ukrainy będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach, co obywatele Polscy.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za każde świadczenie medyczne dla obywatela Ukrainy w publicznej służbie zdrowia. Finansowanie tych świadczeń jest zagwarantowane z budżetu państwa.

 • Oświata i wychowanie

Specustawa wprowadza także regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie. Rząd przeznaczy dodatkowe środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów z Ukrainy.

Ukraińscy studenci, którzy uciekli przed wojną będą mogli kontynuować naukę na polskich uczelniach.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8374652,Projekt-ustawy-o-pomocy-uchodzcom-z-Ukrainy-przyjety-przez-rzad.html

Którym obywatelom Ukrainy przysługuje świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce.

Do wniosku obywatel Ukrainy powinien dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca w Polsce i dostęp do rynku pracy. Świadczenie wychowawcze rodzic może otrzymać na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli dziecko mieszka z nim wspólnie oraz pozostaje na jego utrzymaniu.

Takie osoby wniosek o świadczenie wychowawcze mogą złożyć elektronicznie przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków.

Rodzic może również przyjść do dowolnej placówki ZUS, gdzie uzyska pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku przez portal PUE ZUS.

Uchodźcy z Ukrainy

Obywatele Ukrainy – rodzice bądź opiekunowie, którzy wraz z dziećmi przekroczyli granicę Polski i przebywają na jej terenie w związku z konfliktem zbrojnym, obecnie nie posiadają karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Dlatego składanie wniosków o świadczenie wychowawcze przez te osoby będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8373760,Swiadczenie-wychowawcze-500-dla-obywateli-Ukrainy.html

Od 1 kwietnia obowiązywać będą nowe wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

W okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. będą obowiązywać nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Ich wysokość uzależniona jest od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku ogłaszanego do celów emerytalnych.

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wyliczane są jako wielokrotność lub % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, które za 2021 r. wyniosło 5662,53 zł.

Nowe kwoty odszkodowań obowiązujące od 1 kwietnia 2022 r. wynoszą:

 • 1133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • 1133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,
 • 19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
 • 19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,
 • 101 926 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
 • 50 963 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
 • 101 926 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
 • 101 926 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
 • 19 819 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
 • 50 963 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. z 2022 r., poz. 287)

Żródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8372263,Wyzsze-kwoty-jednorazowych-odszkodowan-z-tytulu-wypadku-przy-pracy-lub-choroby-zawodowej-od-1-kwietnia.html

Od kiedy będą wprowadzone ulgi dla klasy średniej dla zleceniobiorców

Osoby osiągające przychody z umów zlecenia lub o dzieło nie mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Zwolnienie takie przysługuje zaś osobom wykonującym podobną pracę na etacie. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpiło w tej sprawie do Ministerstwa Finansów.

Do Biura RPO wpływają kolejne skargi na reformę podatków w ramach tzw. Polskiego Ładu. Wskazują na problem osób osiągających przychody z umów cywilnoprawnych np. z umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Zdaniem skarżących konstrukcja ulgi dla klasy średniej jest krzywdząca i niesprawiedliwa. Została bowiem skierowana do wąskiego kręgu adresatów. Mogą z niej skorzystać tylko osoby osiągające przychody ze stosunku pracy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają się według skali podatkowej.

Ulga dla klasy średniej nie jest zaś przewidziana dla innych grup podatników. Nie może być stosowana do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Oznacza to, że osoby, których głównym źródłem przychodu jest umowa zlecenie, tracą na Polskim Ładzie – jeżeli zarabiają powyżej 4900 zł.

Tę ulgę wprowadzono, aby złagodzić skutki braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Skarżący zwracają uwagę, że wypracowując podobną kwotę przychodu, pracownik zatrudniony na umowę o pracę może z niej skorzystać, podczas gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej już nie.

Z doniesień mediów wynika, że w ramach prac nad zmianami w Polskim Ładzie planowane jest m.in. rozszerzenie ulgi tak, aby objęła również zleceniobiorców. Dlatego Biuro RPO prosi MF o informacje o stanie prac legislacyjnych nad taką korektą

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8371482,Ulga-dla-klasy-sredniej-rowniez-dla-zleceniobiorcow.html

Co z ulgą rehabilitacyjną dla osób z niskimi dochodami

Osoby z niepełnosprawnościami o niższych dochodach nie będą mogły skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. To efekt Polskiego Ładu wobec tych, których dochody nie przekroczą progu kwoty wolnej od podatku – od 1 stycznia 2022 r. jest to 30 tys. zł. Czy Ministerstwo Finansów wprowadzi jakiś mechanizm kompensujący? – pyta Rzecznik Praw Obywatelskich. Brak ulgi podatkowej w tym przypadku nie oznacza strat fiskalnych – odpowiada resort.

Do Biura RPO wpływają skargi w sprawie braku możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osoby z niepełnosprawnościami, które osiągają niższe dochody.

Ulga rehabilitacyjna jest ogromnym ułatwieniem dla dużej grupy osób, których nie stać na finansowanie w pełni z własnych środków leczenia swojego lub osoby, którą się opiekują. Brak takiej możliwości może być powodem słabego poziomu opieki nad osobami zmagającymi się z niepełnosprawnościami.

Ulga taka przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Regulacje Polskiego Ładu wprowadziły zmianę – modyfikację części wydatków oraz dodaniu nowych, uprawniających do skorzystania z ulgi.

Wiele osób nie będzie jednak mogło z niej skorzystać w rozliczeniu za 2022 r. z uwagi na to, że ich dochody nie przekroczą progu kwoty wolnej od podatku, która od 1 stycznia 2022 r. wynosi 30 tys. zł.

Rzecznik ma świadomość, że nie można zmniejszyć obciążeń podatkowych poprzez zastosowanie ulgi u osób, których dochody nie podlegają opodatkowaniu. Jednakże – jak zauważają emeryci i renciści – z ich świadczeń będzie potrącana składka zdrowotna. Spowoduje to – w powiązaniu z brakiem możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej – znaczne zwiększenie ich obciążeń.

Biuro RPO zwróciło się do odpowiedniego departamentu MF o stanowisko i informację, czy prowadzono symulacje porównujące obciążenia fiskalne tej grupy osób po wprowadzeniu Polskiego Ładu w porównaniu z poprzednimi zasadami. Zapytano także, czy rozważane jest wprowadzenie jakiegoś mechanizmu kompensacyjnego w związku z brakiem możliwości skorzystania przez wskazane osoby z ulgi rehabilitacyjnej.

Odpowiedź resortu

Ulgi podatkowe to mechanizmy określone w ustawach zmniejszające wysokość podatku. W systemie podatkowym ulgi podatkowe polegają na ograniczeniu wielkości obciążenia podatkowego (w określonych przez ustawodawcę przypadkach). Innymi słowy ulgi podatkowe oznaczają zmniejszenie podatku do zapłaty. Aby mówić o uldze podatkowej muszą być spełnione następujące warunki:

 • uprawnienia do ulgi muszą wynikać z prawa podatkowego,
 • wydatki, z którymi łączy się ulga muszą być faktycznie poniesione,
 • całość lub część poniesionych wydatków pomniejsza podstawę opodatkowania podatnika albo bezpośrednio podatek.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe należy wskazać, że ulgi w podatku dochodowym dotyczą wyłącznie podatników uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu.

Mechanizm ustalania zobowiązania podatkowego przewiduje, iż podatnik korzystający z ulgi rehabilitacyjnej odlicza ją od dochodu. Zatem wysokość przysługującej i możliwej do odliczenia przez podatnika ulgi podatkowej jest ściśle związana z uzyskanym przez podatnika w danym roku dochodem podatkowym.

Podatek dochodowy właśnie tym różni się od innych systemów np. pomocy społecznej (przyznane świadczenie wypłacane jest bez względu na wysokość płaconego podatku), że w przypadku zastosowania ulgi (dzięki której można do zera obniżyć wysokość zobowiązania podatkowego) podatnik może otrzymać zwrot podatku jedynie do wysokości zapłaconego lub należnego podatku. W przypadku podatnika będącego emerytem bądź rencistą będzie to zwrot zaliczki na podatek dochodowy pobranej przez płatnika, tj. organu rentowego np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zatem w przypadku braku dochodów lub niewielkich dochodów, podatnik nie może skorzystać z ulg w podatku dochodowym lub może skorzystać z nich do wysokości uzyskanego dochodu.

Jednocześnie należy zauważyć, iż w sytuacji gdy emerytura w wysokości 2 500 zł miesięcznie jest jedynym źródłem dochodu podatnika, w związku z Polskim Ładem nie zapłaci on podatku. W odniesieniu do poprzedniego roku taki emeryt miesięcznie zyskuje aż 187 zł.

Dzięki korzystnym rozwiązaniom zawartymi w ustawie, a dotyczącymi podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zdecydowana większość (ponad 95%) emerytów i rencistów zyska na reformie, lub będzie ona dla nich neutralna. Zysk odczują przede wszystkim świadczeniobiorcy, których wysokość emerytury lub renty nie przekracza kwoty 2 500 zł brutto. Wg danych z ZUS, w efekcie podatkowych zmian Polskiego Ładu, tylko w styczniu b.r. wyższe świadczenia otrzymało już ponad 8 mln 150 tys. emerytów i rencistów.

Mając powyższe na uwadze ponownie podkreślamy, że brak ulgi podatkowej w opisywanym przypadku nie oznacza strat fiskalnych. Jak już bowiem wyjaśniono osoby, o których mowa w wystąpieniu, zyskują na rozwiązaniach, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r., rocznie ok. 2.250 zł. Tej wielkości zysk podatkowy przedkłada się na wydatek rzędu 13,2 tys. zł, który może być uwzględniony w ramach ulgi rehabilitacyjnej (miesięcznie ok. 1.100 zł).

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8370345,Polski-Lad-Co-z-ulga-rehabilitacyjna-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-o-nizszych-dochodach.html

Nowe kwoty wolne od potraceń z zasiłków

Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków finansowanych przez budżet państwa (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych) oraz świadczenia rehabilitacyjnego wzrosły od 1 marca 2022 r. Zostały zwaloryzowane kwotowo jak w poprzednim roku rozliczeniowym trwającym do 28 lutego 2022 r. Płatnicy zasiłków ustalają wysokość potrąceń z zasiłków z zastosowaniem dotychczasowych granic, które nie uległy zmianie.

Od 1 marca 2022 r. wzrosły kwoty wolne od potrąceń z zasiłków (jest to minimum, jakie należy zapewnić osobie otrzymującej zasiłek/świadczenie rehabilitacyjne). Kwoty wolne od potrąceń podlegają bowiem waloryzacji od 1 marca br. na zasadach określonych dla emerytur i rent. Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków obowiązują w wysokości właściwej dla rodzaju tytułu egzekucyjnego lub innego potrącenia. Nie zmieniły się natomiast granice potrącenia z zasiłków (są to maksymalne kwoty, o jakie można obniżyć zasiłek).

Zasiłki wypłacane osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym (macierzyńskie, opiekuńcze, chorobowe i świadczenie rehabilitacyjne) podlegają egzekucji na zasadach właściwych dla emerytur i rent (art. 833 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego). Oznacza to, że w tym zakresie o wysokości granic potrącenia i kwot wolnych od potrąceń decydują przepisy ustawy emerytalnej. Wskazanych przepisów nie stosuje się jednak do wynagrodzenia chorobowego wypłacanego ze środków pracodawcy. W przypadku dokonywania potrącenia z tego rodzaju świadczenia należy uwzględnić regulacje Kodeksu pracy (art. 87-871 Kodeksu pracy).

Kwoty wolne od potrąceń przed zmianą i po zmianie przepisów od 1 marca 2022 r.

Rodzaj potrącenia

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca:

do 28 lutego 2022 r.

od 1 marca 2022 r.*

sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego

555,19 zł

594,05 zł

sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi

916,07 zł

980,19 zł

nienależnie pobrane zasiłki rodzinne lub pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny

kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

732,86 zł

784,16 zł

należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – na wniosek dyrektorów tych placówek

222,07 zł

237,61 zł

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8369370,Nowe-kwoty-wolne-od-potracen-z-zasilkow.html

W usłudze e-PIT czeka na nas wypełnione zeznanie podatkowe za rok 2021

Od 15 lutego do 2 maja br. w usłudze Twój e-PIT czekają na podatników przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) rozliczenia roczne za 2021 r. Do usługi można się zalogować na kilka sposobów, m.in. przy pomocy aplikacji mObywatel.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa udostępniły usługę Twój e-PIT, która jest skierowana do osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz na formularzach PIT-28 i PIT-36 z wyłączeniem dochodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. W usłudze jest też dostępne oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego, czyli PIT-OP.

Jak się zalogować do usługi Twój e-PIT

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl.

Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT (i innych usług udostępnianych w serwisie e-Urząd Skarbowy) należy się zalogować do e-Urzędu Skarbowego (e-US). Można to zrobić Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel.

Dodatkowo do samej usługi można się zalogować także danymi podatkowymi podając:

 • PESEL (albo NIP i atę urodzenia),
 • kwotę przychodu z rozliczenia za 2020 r.
 • kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2021 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy), którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2020 r.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2020 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A.

Aplikacja mObywatel – cyfrowy portfel na dokumenty i usługi

Dzięki aplikacji mObywatel można się zalogować do e-Urzędu Skarbowego i skorzystać z usługi Twój e-PIT, a także skorzystać z wielu innych funkcjonalności. Aplikacja umożliwia:

 • bezpiecznie pobieranie i okazywanie swoich danych,
 • realizowanie eRecepty bez podawania numeru PESEL,
 • realizowanie zniżek i korzystanie z przywilejów dla dużych rodzin (3+),
 • przechowywanie potwierdzenia szczepienia przeciwko COVID-19,
 • potwierdzanie nabytych uprawnień kierowcy, sprawdzanie swoich punktów karnych,
 • okazywanie i sprawdzanie danych swojego samochodu,
 • korzystanie z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8368274,W-usludze-Twoj-ePIT-czeka-wypelnione-zeznanie-podatkowe-za-2021-r.html

Skip to content