Przejdź do treści

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

temat marca 2022

Osoby, które przybyły z Ukrainy po 24 lutego 2022 otrzymały status uchodźcy i bez względu na to, w którym z krajów Unii Europejskiej znajdą schronienie, nie mogą otrzymywać mniejszej pomocy socjalnej niż mieszkańcy tego kraju. Zasada ta obowiązuje niezależnie od czasowego prawa pobytu.

Obywatele Ukrainy mają prawo do wszystkich świadczeń ,takich jak świadczenie rodzinne na dzieci, świadczenie wychowawcze, świadczenia z rodzinnego kapitału opiekuńczego, a także do świadczenia dobry start.

Wnioski o wypłatę świadczenia rodzinnego składa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej według miejsca zamieszkania.

W razie potrzeby MOPS udzieli obywatelom Ukrainy pomocy w formie zasiłków pieniężnych, a także może udzielić pomocy w formie obiadów dla dzieci w szkołach czy też pobytu dziecka w żłobku.

Wnioski o wszystkie inne świadczenia, (takie jak świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy oraz świadczenie, dobry start”) należy składać w formie elektronicznej do placówki ZUS za pośrednictwem PUE ZUS, Portal Empa@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz bankowości elektronicznej.

Na dobry początek każdy obywatel Ukrainy, który zostanie wpisany do rejestru PESEL ma prawo do jednorazowej pomocy pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę, z przeznaczeniem na zakup żywności, obuwia, odzieży, środków czystości oraz pokrycie opłat mieszkaniowych. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.

Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat są objęci nauką w szkołach publicznych bez względu na podstawę pobytu w Polsce.

Brak znajomości języka polskiego przez dzieci nie stanowi przeszkody w przyjęciu do szkoły. Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego, szkoły będą tworzyć klasy przygotowawcze, w których języka polskiego będą ich uczyć studiujący w Polsce ukraińscy studenci. Mogą mogą oni również korzystać z lekcji wyrównawczych.

Uczniowie z Ukrainy – tak samo jak ich rodzice – mają szeroki dostęp do pomocy psychologiczno – pedagogicznej zorganizowanej przez dyrekcje szkół.

Zgodnie z informacją Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski w związku z toczącą się na ich terenie wojną, ma zapewnioną podstawową opiekę lekarską, a jeżeli to będzie konieczne, to również otrzyma pomoc poradni specjalistycznych czy szpitala. Każde miasto czy gmina organizują pomoc psychologiczną w języku ukraińskim.

Obywatele Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia.

Obywatel Ukrainy, który uzyska status osoby bezrobotnej nabywa prawo do:

  • szkoleń zawodowych,
  • może również ubiegać się o dofinansowanie w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • może otrzymać refundację zatrudnienia przy wykonywaniu prac interwencyjnych czy robót publicznych.

Natomiast jako zatrudniony może ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania i przejazdu do pracy i z powrotem, a także o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.

Osoby, którym ZUS wypłacał polską emeryturę na rachunek ukraińskiego banku, a obecnie z powodu wojny nie mogą jej pobierać, mogą wystąpić do ZUS z prośbą o przekazywanie tych świadczeń na rachunek w Polsce lub w innym państwie w którym aktualnie przebywają.

W tym celu, osoby te muszą zgłosić się do najbliższej placówki ZUS, lub przesłać prośbę pocztą do oddziału ZUS w Rzeszowie na adres Oddział ZUS w Rzeszowie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych ul. Piłsudskiego 12 35-075 Rzeszów. Renta lub emerytura będzie wypłacana od momentu zaprzestania pobierania świadczenia w Ukrainie.

Do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również do uchodźców z Ukrainy, pozostaje system nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej.

Zgodnie z Ustawą z 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U.z 2021poz 945.

Pomoc ta przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Obywatele Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego, mogą skorzystać z pomocy w asyście tłumacza.

Biuro porad prawnych i obywatelskich posiada doradców, którzy mogą udzielić porady w języku ukraińskim, rosyjskim a także angielskim.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Udzielający pomocy prawnej

Adres

Godziny pracy

Adwokaci

Nieodpłatna pomoc prawna

Urząd Miasta Ruda Śląska
– budynek B
– punkt nr 1

Nowy Bytom, ul. Piotra Niedurnego 46

Poniedziałek: 8:00-12:00

Wtorek: 8:00-12:00

Środa: 10:00-14:00

Czwartek: 14:00-18:00

Piątek: 8:00-12:00

Radcowie prawni

Nieodpłatna pomoc prawna

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej Filia nr 18
– punkt nr 2

Halemba, ul. 1 Maja 32

Poniedziałek: 14:00-18:00

Wtorek:14:00-18:00

Środa: 11:00-15:00

Czwartek: 11:00-15:00

Piątek:11:00-15:00

Organizacje pozarządowe

Nieodpłatna pomoc prawna

Powiatowy Urząd Pracy
– punkt nr 3

Ruda, ul. Ballestremów 16

Poniedziałek: 10:00-14:00

Wtorek: 10:00-14:00

Środa: 10:00-14:00

Czwartek: 12:00-16:00

Piątek: 9:00-13:00

Organizacje pozarządowe

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Centrum Inicjatyw Społecznych
– punkt nr 4

Orzegów, ul. Kardynała Augusta Hlonda 29

Poniedziałek: 11:00-15:00

Wtorek: 14:00-18:00

Środa: 11:00-15:00

Czwartek: 14:00-18:00

Piątek: 11:00-15:00

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej Filia 15
– punkt nr 5

Kochłowice, ul. Brzozowa 4

Poniedziałek: 11:00-15:00

Wtorek14:00-18:00
w tym mediacje 16:00-18:00

Środa: 14:00-18:00

Czwartek:14:00-18:00

Piątek: 11:00-15:00

Skip to content