Przejdź do treści

Kwiecień 2022

Tu przeczytasz o następujących zmianach w prawie:

 • Wsparcie dla osób ubogich w ponoszeniu kosztów związanych z nabyciem dekodera lub nowego telewizora, związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.
 • 0% VAT na nieodpłatne dostawy towarów lub świadczenia usług na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie.
 • Wzrosły odsetki za zwłokę.
 • Nowy rodzaj zwolnienia od pracy który wejdzie w życie od 1 sierpnia 2022.
 • Ważne zmiany dla płatników w Polskim Ładzie.
 • Nie wszyscy mogą skorzystać z przeliczenia emerytur na podstawie nowych tablic GUS.
 • Ruszyły wypłaty trzynastej emerytury.


Wsparcie dla osób ubogich w ponoszeniu kosztów związanych z nabyciem dekodera lub nowego telewizora, związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Wsparcie w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

3 marca 2022 r. weszła w życie ustawa określająca zasady i tryb przyznawania oraz realizacji wsparcia gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC. Wsparcie jest udzielane w postaci dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera.

UWAGA!

Świadczenie jest przeznaczone dla osób ubogich. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie przez osobę uprawnioną oświadczenia, że trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego w celu dostosowania posiadanego sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych gospodarstwa domowego tej osoby.

Podstawa prawna:

ustawa z 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej – Dz.U. z 2022 r. poz. 501; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 689

https://inforfk.pl/aktualnosci/8394146,Informacje-wazne-dla-klientow-biur-rachunkowych-kalendarium-wydarzen-marzec-4-kwietnia-2022-r.html


0% VAT na nieodpłatne dostawy towarów lub świadczenia usług na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie

W związku z wojną w Ukrainie wiele podmiotów gospodarczych angażuje się w przekazywanie darowizn towarów lub oferowanie nieodpłatnych usług w celu pomocy ofiarom tego konfliktu. Wsparciem tych działań jest rozporządzenie obniżające do 0% stawkę VAT na darowizny i nieodpłatne usługi świadczone w ramach takiej pomocy.

MF zdecydował, że stawkę 0% wprowadza na razie na okres od 24 lutego (czyli od dnia rozpoczęcia konfliktu na Ukrainie) do 30 czerwca 2022 r. Jak zapewnia MF nie jest wykluczona możliwość przedłużenia tego terminu. Możliwe jest też rozszerzenie stosowanych preferencji podatkowych

Stawką 0 % VAT zostały objęte wszelkie nieodpłatne dostawy towarów i świadczenia usług oferowanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie, pod warunkiem że:

 • są oferowane na rzecz podmiotów, które stanowią istotne ogniwo w organizowaniu pomocy i dystrybucji świadczeń niezbędnych dla ludzi w sytuacji powstania zagrożeń. Obniżoną stawką VAT objęte są świadczenia realizowane na rzecz: Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego, a więc podmiotów spełniających funkcję kluczowych koordynatorów oraz niejako pośredników dla udzielanej pomocy,
 • została zawarta pisemna umowa pomiędzy podatnikiem a jednym ze wskazanych wyżej podmiotów, z której będzie wynikało, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Rozporządzenie w sprawie obniżonej stawki VAT weszło w życie 5 marca 2022 r., ale obniżona stawka VAT może być zastosowana także do nieodpłatnych dostaw/usług dokonanych w okresie od 24 lutego do 4 marca 2022 r. W tym przypadku warunek dokumentacyjny uznaje się za spełniony, również gdy podatnik i podmiot pośredniczący potwierdzą na piśmie dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi.

UWAGA!

Klienci biur rachunkowych, którzy chcą się zaangażować w pomoc Ukrainie i przekazać nieodpłatnie towary albo świadczyć nieodpłatnie usługi, powinni wiedzieć o wprowadzonej preferencji podatkowej. Szczególnie istotne jest, aby spełnione były warunki stosowania preferencji. Mianowicie, aby pomoc była przekazywana za pośrednictwem określonych podmiotów oraz właściwie udokumentowana. MF zapewnia przy tym w komunikacie, że do stosowania preferencji wystarczająca jest umowa darowizny w postaci podpisanego elektronicznie oświadczenia woli lub skanu odręcznie podpisanej przez darczyńcę umowy, przesłanych mailem do podmiotu, na rzecz którego wykonywane są nieodpłatne świadczenia. Przesłane w taki sposób dokumenty powinny być podpisane również przez odbiorców tych świadczeń. Z posiadanej dokumentacji powinno jasno wynikać, że oświadczenie woli zostało złożone przez obydwie strony.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych – Dz.U. z 2022 r. poz. 531

https://inforfk.pl/aktualnosci/8394146,Informacje-wazne-dla-klientow-biur-rachunkowych-kalendarium-wydarzen-marzec-4-kwietnia-2022-r.html


Wzrosły odsetki za zwłokę

Od 9 marca 2022 r. wzrosły stawki odsetek od zaległości podatkowych. Wynoszą one odpowiednio:

 • 10,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym (stawka podstawowa),
 • 5,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym (stawka obniżona do 50%),
 • 15,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym (stawka podwyższona do 150%).

Od 9 marca 2022 r. wzrosły również stawki odsetek ustawowych oraz odsetek za opóźnienie przysługujących w stosunkach cywilnoprawnych.

UWAGA!

Wzrost stóp procentowych wiąże się z wyższym kosztem pozyskania kapitału w działalności gospodarczej oraz potencjalnie wyższymi kosztami kar pieniężnych naliczanych w formie odsetek. Podwyższenie stóp procentowych objęło też zaległości podatkowe. Opóźnienie w zapłacie podatków wiąże się więc z wyższymi, niż dotąd, kosztami.

Podstawa prawna:

 • obwieszczenie Ministra Finansów z 10 marca 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – M.P. z 2022 r. poz. 339

https://inforfk.pl/aktualnosci/8394146,Informacje-wazne-dla-klientow-biur-rachunkowych-kalendarium-wydarzen-marzec-4-kwietnia-2022-r.html


Nowy rodzaj zwolnienia od pracy który wejdzie w życie od 1 sierpnia 2022

Pracownicy będą mogli skorzystać z nowego rodzaju zwolnienia od pracy. Będzie to zwolnienie z powodu działania siły wyższej. Taką zmianę przewiduje projektowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowelizacja Kodeksu pracy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie nowego rodzaju zwolnienia od pracy. Zwolnienie będzie możliwe z powodu:

 • działania siły wyższej,
 • pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem

– jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika.

Projekt nowelizacji zakłada, że powyższe zwolnienie od pracy będzie przysługiwać w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. O sposobie wykorzystania zwolnienia w danym roku kalendarzowym zdecyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

Pracodawca będzie zobowiązany udzielić zwolnienia od pracy na żądanie zgłoszone przez pracownika we wniosku najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia. W okresie zwolnienia pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw:

 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105);
 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79).

Projekt ustawy zakłada, że nowelizacja wejdzie w życie 1 sierpnia 2022 r.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw opubl. 15 lutego 2022 r. na legistacja.gov.pl

źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8394872,Nowy-rodzaj-zwolnienia-od-pracy.html


Ważne zmiany dla płatników w Polskim Ładzie

Od lipca płatnicy przestaną podwójnie liczyć i porównywać zaliczki na PIT według zasad z 2021 r. i z 2022 r. – zakłada Ministerstwo Finansów. Potrzebny będzie tylko odpowiedni przepis, bo na razie nie ma go w projekcie zaprezentowanym 24 marca br.

To najprawdopodobniej niedopatrzenie, które w trakcie dalszych prac nad projektem będzie musiało zostać usunięte. O planowanym uchyleniu art. 53a ustawy o PIT można natomiast przeczytać w uzasadnieniu do opublikowanego projektu.

Chodzi o przepis, który dopiero co, 10 marca br., wszedł w życie. Przypomnijmy, że został on wprowadzony nowelizacją z 24 lutego 2022 r. (Dz.U. poz. 558), która przeniosła do ustawy o PIT mechanizm podwójnego liczenia zaliczek. Początkowo mechanizm ten został wdrożony rozporządzeniem ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. (Dz.U. poz. 28), ale taki sposób uregulowania obowiązków płatników budził wątpliwości konstytucyjne. W rezultacie rozporządzenie stosuje się tylko do zaliczek na PIT za styczeń br., a do zaliczek za miesiące od lutego do grudnia 2022 r. płatnicy muszą już stosować art. 53a ustawy o PIT (dodany nowelizacją z 24 lutego 2022 r.).

W uzasadnieniu do projektu korekty Polskiego Ładu napisano, że uchylenie od 1 lipca br. tzw. mechanizmu rolowania zaliczek ma wyeliminować w niektórych sytuacjach „ryzyko dużych dopłat w rocznym rozliczeniu podatkowym”.

Trzeba będzie zwrócić

W projektowanym przepisie przejściowym (art. 10 nowelizacji) przewidziano natomiast, że jeżeli płatnik pobierze w lipcu 2022 r. zaliczkę na PIT na podstawie obecnych przepisów (czyli w brzmieniu z 30 czerwca 2022 r.), a nie przekaże jej jeszcze na rachunek urzędu skarbowego, to będzie musiał niezwłocznie zwrócić podatnikowi tę jej część, która przekroczy zaliczkę obliczoną już na podstawie nowych przepisów (tych, które mają się znaleźć w planowanej obecnie korekcie Polskiego Ładu).

Od 1 lipca

Uchylenie art. 53a będzie konsekwencją zmian w skali podatkowej i zasadach obliczania zaliczek na PIT. Dla płatników najistotniejsze jest to, że od 1 lipca br. zaczną:

 • pobierać zaliczki według zmienionych stawek skali podatkowej: 12 proc. i 32 proc. (a nie jak dziś 17 proc. i 32 proc.) oraz
 • uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek na innych zasadach niż obecnie.

Co prawda zmiany te mają mieć zastosowanie już do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. (projektowany art. 9 ust. 1 nowelizacji), ale przepisy odnoszące się do obowiązków płatników mają być stosowane do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 lipca 2022 r. To wynika z planowanego art. 9 ust. 4 nowelizacji.

To oznacza, że od 1 lipca br. pracodawcy będą obliczać zaliczki w wysokości:

 • za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku 2022 r. od tego płatnika nie przekroczy 120 000 zł – 12 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
 • za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku 2022 r. od tego płatnika przekroczy 120 000 zł – 12 proc. od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła 120 000 zł, i 32 proc. od nadwyżki ponad 120 00 zł;
 • za następne miesiące – 32 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika.

Kwota zmniejszająca

Kwota zmniejszająca podatek zmieni się w ślad za zmianą stawki podatkowej i wyniesie w skali roku 3600 zł (30 000 zł x 12 proc.) zamiast 5100 zł (30 000 x 17 proc.). Miesięcznie będzie to zatem 300 zł (3600: 12 miesięcy), a nie jak obecnie 425 zł (5100 zł : 12 miesięcy).

Oświadczenie uprawniające płatnika do potrącania kwoty zmniejszającej podatek (obecnie jest to PIT-2) będą mogli składać nie tylko pracownicy, lecz także podatnicy uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy o PIT. Chodzi zatem o przychody m.in. z umów zlecenia, o dzieło, z kontraktów menedżerskich, z praw majątkowych.

To oznacza, że kwotę zmniejszającą podatek będą stosować również zleceniodawcy i pozostali płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, a także podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski (zakładane nowe brzmienie art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT).

Oświadczenie o stosowanie takiego pomniejszenia podatnik będzie mógł złożyć nie tylko jednemu, lecz maksymalnie trzem płatnikom. W oświadczeniu tym wskaże, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 300 zł – gdy podatnik uprawni do tego tylko jednego płatnika) albo
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 150 zł – gdy podatnik uprawni do tego dwóch płatników), albo
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 100 zł – gdy podatnik uprawni do tego trzech płatników).

Oświadczenia i wnioski

Już dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw planowanej nowelizacji Polskiego Ładu wejdą w życie nowe przepisy dotyczące składania płatnikom przez podatników rozmaitych oświadczeń i wniosków (art. 23 projektowanej nowelizacji).

W związku z tym już do 15 czerwca 2022 r. pracodawcy będą musieli wystąpić do podatników o aktualizację oświadczenia PIT-2, czyli o potrącaniu kwoty zmniejszającej podatek (art. 15 projektowanej nowelizacji).

Aktualizacja bądź samo oświadczenie złożone przez podatnika do 30 czerwca 2022 r. wywoła skutek od 1 lipca 2022 r.

Jeżeli podatnik do 30 czerwca 2022 r. nie zaktualizuje oświadczenia, to złożony uprzednio (w przeszłości) PIT-2 będzie tak jak dotychczas uprawniał płatnika do pomniejszania zaliczki na PIT o nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Pozostali podatnicy uzyskujący przychody za pośrednictwem płatnika (np. z umów zlecenia, o dzieło, z kontraktów menedżerskich, z praw majątkowych) będą mogli złożyć takie oświadczenie do 30 czerwca 2022 r. Ono również wywoła skutek od 1 lipca 2022 r. (art. 14 projektowanej ustawy).

Niezależnie od tego, zatrudniając nowe osoby, płatnicy będą musieli przed pierwszą wypłatą poinformować nowo zatrudnionego podatnika o możliwości złożenia oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki.

Podobnie jak dziś płatnicy będą uwzględniać złożone przez podatników oświadczenia i wnioski najpóźniej od następnego miesiąca po ich otrzymaniu (wyjątek uczyniono tylko dla ZUS).

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki będą dotyczyć również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębny przepis będzie stanowić inaczej (przykładem wniosek o rezygnacji z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, który składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego).

Na podatników zostanie wprost nałożony obowiązek wycofania lub zmiany złożonego uprzednio oświadczenia lub wniosku, jeżeli zmienią się okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki. Przepis, który to zakłada (nowy art. 31a ust. 3), powinien uchronić płatników przed odpowiedzialnością za nieprawidłowo pobraną zaliczkę na PIT – na wypadek gdyby płatnik kierował się złożonym przez podatnika oświadczeniem lub wnioskiem, które straciły już aktualność.

Po ustaniu zatrudnienia płatnik nie będzie uwzględniał złożonych przez podatnika oświadczeń i wniosków, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 10 (w nowym brzmieniu). To oznacza, że nadal będzie stosował – przy obliczaniu zaliczek od świadczeń należnych z rozwiązanego już stosunku prawnego (np. wypłacając dodatkowe roczne wynagrodzenie) – złożony wcześniej wniosek podatnika o obliczanie zaliczek bez stosowania:

 • zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (ulga dla młodych) lub
 • miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 ustawy PIT lub
 • 50-proc. kosztów uzyskania przychodów.

https://inforfk.pl/aktualnosci/8393758,Polski-Lad-Korekta-Polskiego-Ladu-Zmiany-wazne-dla-platnikow.html


Nie wszyscy mogą skorzystać z przeliczenia emerytur na podstawie nowych tablic GUS

Główny Urząd Statystyczny ogłosił nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. ZUS będzie z nich korzystał od 1 kwietnia 2022 r. Nie oznacza to jednak, że wszyscy emeryci mogą teraz wystąpić o przeliczenie swoich świadczeń. Przeliczenie jest możliwe tylko w sytuacjach określonych w przepisach.

Z wnioskiem o przeliczenie emerytury może wystąpić np. emeryt, który po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. Wtedy raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia ZUS doliczy mu składki emerytalne do świadczenia. O przeliczenie emerytury nie powinni natomiast występować emeryci, którzy nie prowadzą działalności zarobkowej i nie opłacają składek.

Z nowych tablic skorzystają natomiast m.in. osoby, które spełnią warunki do uzyskania emerytury (w szczególności osiągną wiek emerytalny) między kwietniem 2022 r. a marcem 2023 r. Według nowych tablic średnie dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn jest niższe co ma to wpływ na wysokość tzw. nowej emerytury. „Najnowsze tablice pozwalają obliczyć emeryturę osoby w wieku 60 lat o 3,7 proc. wyższą, a osoby w wieku 65 lat – o 4,1 proc. wyższą niż według poprzednich tablic” – wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

https://inforfk.pl/aktualnosci/8392347,Nie-wszyscy-moga-skorzystac-z-przeliczenia-emerytur-na-podstawie-nowych-tablic-GUS.html


Ruszyły wypłaty trzynastej emerytury

1 kwietnia br. pierwsi seniorzy otrzymają trzynastą emeryturę. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Otrzymają je wszyscy emeryci i renciści – w sumie ok. 9,7 mln osób.

Trzynasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu od 2019 roku, a od dwóch lat gwarantowanym ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów. W 2022 r. wypłacona zostanie w 6 terminach wraz z kwietniowymi emeryturami. Wysokość świadczenia wyniesie 1388,44 zł i będzie wyższe o 87,56 zł niż w roku ubiegłym.

„Trzynastka” wolna od potrąceń i egzekucji

Co ważne, trzynasta emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji, a jej pobranie nie ma wpływu na ubieganie się o świadczenia, dodatki, zasiłki czy dodatkowe wsparcie. Ponadto, od świadczenia nie jest pobierany podatek od osób fizycznych. Aby otrzymać „trzynastkę” nie trzeba składać dodatkowych wniosków.

Dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które w dniu 31 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne mają prawo do świadczeń określonych w  ustawie.

Rozwiązanie to zostało zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8391942,Ruszaja-wyplaty-trzynastej-emerytury.html

Skip to content