Przejdź do treści

Kontakty z dzieckiem, jak je uregulować?

Samo uregulowanie kontaktów z dzieckiem może nastąpić na wiele sposobów:

  1. porozumienie między rodzicami,
  2. postanowienie sądu (sprawa o ustalenie kontaktów),
  3. wyrok sądu,
  4. ugoda sądowa,
  5. ugoda zawarta przed mediatorem.

Zgodnie z art 113 KRO, niezależnie od władzy rodzicielskiej, rodzice i dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywać ze sobą kontakty.

Kontakty te mają polegać na przebywaniu z dzieckiem, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu w razie przeszkody w utrzymywaniu bezpośrednich kontaktów rodzica z dzieckiem, korzystanie z innych form utrzymywania kontaktów na odległość np. kontakt telefoniczny, internet, listy.

Jeżeli dziecko z jakichś powodów przebywa u jednego rodzica, to sposób w jaki drugi rodzic będzie utrzymywał kontakt z dzieckiem, rodzice ustalają wspólnie, mając na uwadze dobro dziecka.

Jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie kontaktów z dzieckiem, wówczas o kontaktach zdecyduje Sąd rodzinny.

W sytuacji, kiedy dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców a pozostaje w pieczy zastępczej, wówczas o kontaktach z dzieckiem zdecyduje Sąd.

Jeżeli rodzic u którego przebywa dziecko, nie wykonuje albo wykonuje niewłaściwie obowiązki wynikające z orzeczenia lub ugody zawartej przed Sądem w sprawie kontaktów z dzieckiem, wówczas Sąd może ukarać takiego rodzica karą grzywny

W przypadku naruszenia ustalonych zasad wykonywania kontaktów, osoba winna naruszenia zostanie zobowiązana zapłacić na rzecz osoby uprawnionej karę grzywny którą ustali Sąd.

Orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, Sąd opiekuńczy może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować rodziców do specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

Jeżeli wymagać tego będzie dobro dziecka, Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów.

Do pobrania -> wniosek o ustalenie kontaktów

Skip to content