Przejdź do treści

Sierpień 2022

Tu przeczytasz o następujących zmianach w prawie:

 • Kredyt hipoteczny tańszy o dodatkowe opłaty z tytułu oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej
 • Dodatek węglowy, komu przysługuje?
 • Wzrośnie limit maksymalnej kary porządkowej, który może zostać nałożony przez organ podatkowy
 • Niższe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów
 • Nowe wersje elektronicznych formularzy ZUS
 • We wrześniu upływa ważność bonów turystycznych
 • Wniosek o Dobry start złożony do końca sierpnia, daje to gwarancję wypłaty świadczenia do 30 września


Kredyt hipoteczny tańszy o dodatkowe opłaty z tytułu oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Prezydent Andrzej Duda podpisał przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację ustawy o kredycie hipotecznym. Po nowelizacji ustawy Prawo bankowe, banki będą musiały zwracać kredytobiorcom dodatkowe opłaty poniesione w czasie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało te przepisy, wychodząc naprzeciw potrzebom kredytobiorców będących w trudnej sytuacji finansowej. Po tych zmianach spłacający kredyty wyraźnie odczują to w swych kieszeniach. Nowe przepisy dotyczą nie tylko osób zaciągających kredyt po wejściu w życie ustawy.

Koniec opłaty „za czekanie”

Dodatkowe opłaty dla banków przy zaciąganiu kredytu hipotecznego miały charakter nadzwyczajnego „ubezpieczenia” ryzyka kredytowego. Tymczasem w praktyce niemal w każdym przypadku wpis hipoteki jest dokonywany zgodnie z wnioskiem. A więc zakładanego przez banki ryzyka praktycznie nie ma. Skoro zatem ryzyko uzasadniające dodatkowe koszty nie istnieje, nadzwyczajna opłata powinna być swoistą kaucją.

Nowelizacja przepisów kończy z naliczaniem przez bank dodatkowego kosztu kredytu „za czekanie”. Po dokonaniu wpisu zabezpieczenia do księgi wieczystej bank zwróci kredytobiorcy pieniądze lub zaliczy je na poczet jego zobowiązania kredytowego. Nowe przepisy zapewniają w ten sposób ochronę konsumentom.

Wielkość oszczędności związanych z kredytem będzie sprawą indywidualną, zależną od poszczególnych umów z bankiem.

Krótsze oczekiwanie na wpis

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania, które skrócą oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej. Będzie to możliwe m.in. dzięki powierzeniu notariuszom takich wpisów jak wyodrębnienie nowej nieruchomości lokalowej i wpis hipoteki.

To rozwiązanie pozwoli na szybsze załatwienie sprawy, a sądy odciąży od nadmiaru postępowań. Będzie dobrowolne. Każdy zainteresowany albo – jak dotychczas – za pośrednictwem notariusza złoży do sądu wniosek o wpis do księgi wieczystej, albo – korzystając z nowej możliwości – wystąpi do notariusza, aby ten dokonał wpisu. Wpis sporządzony przez notariusza będzie tożsamy w skutkach z wpisem dokonanym przez referendarza sądowego.

Usprawnione zostaną w ten sposób prace najbardziej obciążonych wydziałów wieczystoksięgowych i zmniejszony czas oczekiwania na wpis do księgi.

Mniejsze obciążenie sądów

Ponadto nowe regulacje przyznają notariuszom prawo wydawania tzw. notarialnych nakazów zapłaty, co zmniejszy obciążenie sądów.

Zakończyły się już konsultacje społeczne, opiniowanie i uzgodnienia międzyresortowe tego projektu zmian w prawie o notariacie. W najbliższym czasie zostanie on przedstawiony Radzie Ministrów.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

https://inforfk.pl/aktualnosci/8519565,Tanszy-kredyt-hipoteczny-ustawa-podpisana-przez-Prezydenta-RP.html/


Dodatek węglowy, komu przysługuje?

12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi min. 85% węgla kamiennego. Dodatek jest przyznawany jednorazowo, w kwocie 3000 zł na jedno gospodarstwo domowe.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy są spełnione dwa warunki:

 • głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i jest przyznawany jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, dlatego w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa zostanie on przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8518921,Dodatek-weglowy-komu-przysluguje.html


Wzrośnie limit maksymalnej kary porządkowej, który może zostać nałożony przez organ podatkowy

W 2023 r. o 300 zł wzrasta limit maksymalnej kary porządkowej, którą mogą nałożyć organy podatkowe.

W 2023 r. kara porządkowa nakładana na podstawie art. 262 Ordynacji podatkowej będzie mogła wynosić nawet 3300 zł (w 2022 r. maksymalna wysokość kary porządkowej to 3000 zł).

Na podstawie ww. przepisu karą porządkową mogą być ukarani strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:

1) nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub

2) bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub

2a) bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, lub

3) bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Finansów z 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2023 – M.P. z 2022 r. poz. 773

źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8518911,W-2023-podwyzka-kar-porzadkowych.html


Niższe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów

Od 1 września 2022 r. zmieniają się limity dla dorabiających emerytów i rencistów. Będą obowiązywać przez 3 miesiące, a więc do listopada 2022 r. Nowe limity są niższe od dotychczasowych.

Osoby pobierające wcześniejsze emerytury lub renty, które jednocześnie pracują, muszą sprawdzać czy ich przychody nie przekraczają limitów powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia z ZUS.

Jak podał GUS, przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2022 r. wyniosło 6156,25 zł, a więc jest o ponad 75 zł miesięcznie mniejsze niż w poprzednim kwartale (6235,22 zł). W związku z tym we wrześniu, październiku i listopadzie 2022 roku spadną limity dla dorabiających emerytów.

Od września do listopada 2022 r. przychody emeryta lub rencisty:

 • do 4309,40 zł nie wpłyną na wysokość świadczenia,
 • od 4309,41 do 8003,20 zł spowodują zmniejszenie świadczenia,
 • powyżej 8003,20 zł spowodują zawieszenie świadczenia.

Warto przypomnieć że powyższe limity nie obejmują świadczeniobiorców którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat – kobieta i 65 lat mężczyzna. Mogą oni dorabiać bez ograniczeń.

Podstawa prawna:

 • art. 104 ust. 7 i 8 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  – j.t. Dz.U. 2022 r. poz. 504; ost. zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1504,
 • komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Nowe wersje elektronicznych formularzy ZUS

Od 1 września 2022 r. zmieniają się limity dla dorabiających emerytów i rencistów. Będą obowiązywać przez 3 miesiące, a więc do listopada 2022 r. Nowe limity są niższe od dotychczasowych.

Osoby pobierające wcześniejsze emerytury lub renty, które jednocześnie pracują, muszą sprawdzać czy ich przychody nie przekraczają limitów powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia z ZUS.

Jak podał GUS, przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2022 r. wyniosło 6156,25 zł, a więc jest o ponad 75 zł miesięcznie mniejsze niż w poprzednim kwartale (6235,22 zł).  W związku z tym we wrześniu, październiku i listopadzie 2022 roku spadną limity dla dorabiających emerytów.

Od września do listopada 2022 r. przychody emeryta lub rencisty:

 • do 4309,40 zł nie wpłyną na wysokość świadczenia,
 • od 4309,41 do 8003,20 zł spowodują zmniejszenie świadczenia,
 • powyżej 8003,20 zł spowodują zawieszenie świadczenia.

Warto przypomnieć że powyższe limity nie obejmują świadczeniobiorców którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat – kobieta i 65 lat mężczyzna. Mogą oni dorabiać bez ograniczeń.

Podstawa prawna:

 • art. 104 ust. 7 i 8 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  – j.t. Dz.U. 2022 r. poz. 504; ost. zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1504,
 • komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8510063,Nowe-wersje-elektronicznych-formularzy-ZUS.html


We wrześniu upływa ważność bonów turystycznych

Blisko 3,5 mln bonów turystycznych aktywowali dotąd rodzice i opiekunowie. Wciąż ok. 750 tys. bonów pozostaje nieaktywnych. Ich ważność upływa 30 września.

1 sierpnia minęły dwa lata od uruchomienia Polskiego Bonu Turystycznego.

Bon turystyczny to uprawnienie do świadczenia w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością dodatkowe 500 zł. Można nimi płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce – zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów – tylko do końca września.

Sama usługa może się odbyć później, czyli po 30 września, jednak płatność musi być zrealizowana do końca września.

Lista podmiotów turystycznych, w których można zapłacić bonem, jest dostępna na stronie internetowej POT – https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow.

Bon turystyczny przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r.

Niektórzy rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego, nawet jeśli złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze w 2022 r. Chodzi o rodziców dzieci urodzonych w ubiegłym roku między 1 października a 31 grudnia, którzy wniosek o 500 plus złożyli w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin. Jednak bonem nie są objęte dzieci urodzone w 2022 r.

Aktywacja świadczenia odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wystarczy, że po zalogowaniu na swoim koncie PUE rodzic uzupełni swoje dane kontaktowe, a następnie aktywuje bon, otrzymując unikatowy 16-znakowy kod.

Podczas płatności bonem w podmiocie turystycznym należy podać ten kod recepcjoniście, a następnie potwierdzić transakcję sześciocyfrowym kodem otrzymanym chwilę później w wiadomości SMS.

Gdy po zalogowaniu na PUE ZUS nie jest widoczna zakładka Polski Bon Turystyczny, należy złożyć do Polskiej Organizacji Turystycznej wniosek o ustalenie prawa do bonu, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej: https://bonturystyczny.polska.travel/.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8505649,Waznosc-bonow-turystycznych-uplywa-we-wrzesniu.html


Wniosek o Dobry start złożony do końca sierpnia, daje to gwarancję wypłaty świadczenia do 30 września

Jak informuje szefowa resortu rodziny, większość rodziców i opiekunów już złożyła wnioski, a świadczenie przyznano ponad 3 milionom dzieci. Wypłacono w sumie blisko 827 mln zł dla 2,76 mln uczniów.

Co zrobić, by otrzymać świadczenie? 

Wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem:

 • Portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS, 
 • Bankowości elektronicznej.

Inwestycja w rozwój i edukację milionów dzieci

Z szacunków MRiPS wynika, że w tym roku świadczeniem Dobry start objętych będzie 4,4 mln uczniów. Łączna kwota wsparcia dla rodzin z tego programu w latach 2018-2022 wyniesie ok. 6,65 mld zł.

Świadczenie wypłacane jest raz w roku dla uczniów rozpoczynających rok szkolny – do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do ukończenia 24. roku życia.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

https://inforfk.pl/aktualnosci/8516338,Warto-zlozyc-wniosek-o-Dobry-start-do-konca-sierpnia.html/

Skip to content