Przejdź do treści

Spis inwentarza (art. 637 kpc)

Kto jest uprawniony do sporządzenia spis inwentarza

Spis inwentarza jest to dokument sporządzony przez komornika na podstawie postanowienia sądu o jego sporządzenie. Po wydaniu postanowienia o sporządzenie spisu inwentarza, sąd zarządza ogłoszenie o spisie inwentarza i zamieszcza je na tablicy ogłoszeń sądu oraz stronie internetowej. Sąd który wydał postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza, sprawuje nadzór nad czynnościami dokonywanymi przez komornika w trakcie sporządzania spisu. Na postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza przysługuje zażalenie.

Cel sporządzenia spisu inwentarza

Celem dla którego sporządzany jest spis inwentarza, jest ustalenie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Spis inwentarza umożliwia ustalenie co wchodzi w skład masy spadkowej.

Sporządzając spis inwentarza, komornik zapisuje przedmioty należące do spadku z zaznaczeniem wartości każdego z tych przedmiotów oraz ustala długi spadkowe ze wskazaniem wysokości każdego z nich. Wartość przedmiotów należących do spadku , komornik ustala według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a wysokość długów spadkowych – według stanu z chwili otwarcia spadku.

Sporządzony spis inwentarza, komornik przesyła do sądu spadku. W razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku a pominiętego przez komornika w spisie inwentarza, sąd spadku wyda postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza.

Kto i gdzie może złożyć wniosek

Wniosek może złożyć osoba która uprawdopodobni że jest spadkobiercą który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, jest zapisobiercą lub osobą uprawnioną do zachowku. Wniosek taki może złożyć również wykonawca testamentu a także wierzyciel spadkodawcy, jednak musi on przedstawić we wniosku pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza składa się do sądu rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jeżeli nie można ustalić ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy wówczas wniosek składa się do sądu na terenie którego znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Aby sąd wydał postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza , należy złożyć stosowny wniosek do sądu spadku. W uzasadnieniu należy wykazać swoje uprawnienia do jego złożenia np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub testament. Wniosek musi zawierać dane osobowe spadkodawcy oraz datę jego śmierci a także wskazani muszą zostać wszyscy uczestnicy postępowania wraz z adresami zamieszkania.

Koszty sporządzenia spisu inwentarza

Sporządzenie spisu inwentarza wiąże się z kosztami sądowymi jak i komorniczymi – opłata sądowa od wniosku wynosi 100 zł, stała opłata u komornika wynosi 400 zł, do tego dochodzą ewentualne wydatki gotówkowe komornika przy dokonywaniu czynności; mogą również pojawić się dodatkowe koszty związane z dokonaniem wyceny przez biegłych rzeczoznawców.

Dołączony dokument: Wzór wniosku o sporządzenie spisu inwentarza

Skip to content