Przejdź do treści

Wrzesień 2022

Tu przeczytasz o następujących zmianach w prawie:

 • Wzrosną limity w podatku od spadków i darowizn
 • Którzy z podatników będą mogli jeszcze skorzystać z ulgi dla klasy średniej
 • Kiedy możliwa jest zmiana warunków zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
 • Nowe limity zarobkowe dla pracujących emerytów i rencistów
 • Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym


Wzrosną limity w podatku od spadków i darowizn

Podwyższone zostaną kwoty limitów zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, kwoty wolne od tego podatku oraz skale podatkowe. Podwyżki są efektem wzrostu cen towarów nieżywnościowych. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został opublikowany 30 sierpnia 2022 r.

Zwolnienie darowizn z podatku

Projekt podwyższa limit wartości darowizn zwolnionych z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 upsd. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku od spadków i darowizn nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej:

 • 9637 zł od jednego darczyńcy (według projektu ta kwota ma wzrosnąć do 10 434 zł)
 • od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł (według projektu ta kwota ma wzrosnąć do 20 868 zł)

– w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

Kwoty wolne od podatku

Projekt podwyższa kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn, o których mowa w art. 9 upsd. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
1) 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (wg projektu kwota ma wzrosnąć do 10 434 zł);
2)
7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (wg projektu kwota ma wzrosnąć do 7878 zł);
3)
4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (wg projektu kwota ma wzrosnąć do 5308 zł).

Skale podatkowe PSD

Projektowane rozporządzenie podwyższy także granice kwot skal podatkowych obowiązujących w ustawie o podatku od spadków i darowizn zawartych w art. 15 ust. 1 upsd. Poniżej przedstawiamy porównanie skal obecnie obowiązujących i projektowanych.

Skale podatkowe – bieżący stan prawny

kwoty nadwyżki ponad kwotę wolną

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
10 278 3%
10 278 20 556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
10 278 7%
10 278 20 556 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
10 278 12%
10 278 20 556 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Skale podatkowe – według projektu

Kwoty nadwyżki ponad kwotę wolną Podatek wynosi
ponad do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
11 128 3%
11 128 22 256 333 zł 90 gr i 5% nadwyżki ponad 11 128 zł
22 256 890 zł 30 gr i 7% nadwyżki ponad 22 256 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
11 128 7%
11 128 22 256 779 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 128 zł
22 256 1780 zł 60 gr i 12% od nadwyżki ponad 22 256 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
11 128 12%
11 128 22 256 1335 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 11 128 zł
22 256 3115 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 22 256 zł

Uzasadnienie projektu: W myśl art. 17 ust. 1 upsd:

kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku, określone w art. 4 ust. 1 pkt 5, oraz

 • niepodlegające opodatkowaniu, określone w art. 9 ust. 1,
 • przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określone w art. 15 ust. 1 (skale podatkowe)

– podwyższa się w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6%, w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

Na podstawie ogłaszanych w okresie od pierwszego kwartału 2003 r. do drugiego kwartału 2022 r. komunikatów Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku Minister Finansów ustalił, że skumulowany indeks wskaźników wynosi 108,27 – tym samym nastąpił wzrost cen o 8,27%.

Na tej podstawie dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen.

Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podwyższone kwoty zwolnione z podatku i niepodlegające opodatkowaniu oraz ustalone rozporządzeniem skale podatkowe będą miały zastosowanie do przypadków, w których obowiązek podatkowy powstał od dnia następującego po opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek – opublikowany 29 sierpnia 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8527303,Wzrosna-limity-w-podatku-od-spadkow-i-darowizn.html


Którzy z podatników będą mogli jeszcze skorzystać z ulgi dla klasy średniej

Dla podatników, którym w ogóle ulga dla klasy średniej będzie przysługiwać z uwagi na nieprzekroczenie limitu dochodów oznaczonych w przepisach obowiązujących do końca czerwca 2022 r., ulga będzie mogła być zastosowana przez urząd skarbowy, jeżeli okaże się, że łącznie zastosowanie ulgi i stawki 17% byłoby dla nich bardziej korzystne niż rozliczanie się według zasad obowiązujących od 1 lipca 2022 r.

Urzędy skarbowe winny to robic automatycznie i w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania korygować ulgę i zwracać różnicę pomiędzy podatkiem zapłaconym według nowych zasad a tym co by wyszło z zastosowania ulgi dla klasy średniej.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8526628,Ktorzy-podatnicy-beda-mogli-jeszcze-skorzystac-z-ulgi-dla-klasy-sredniej.html


Kiedy możliwa jest zmiana warunków zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym

Pracownik objęty ochroną przedemerytalną zasadniczo chroniony jest zarówno przed wypowiedzeniem definitywnym umowy o pracę, jak i przed wypowiedzeniem zmieniającym. Jednak zakres ochrony przed jednostronną zmianą warunków zatrudnienia jest węższy. Możliwe jest bowiem złożenie wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi w wieku przedemerytalnym np. w ramach zwolnień grupowych lub ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art. 39 Kodeksu pracy). Regulacji tej nie stosujemy w przypadku uzyskania przez pracownika w wieku przedemerytalnym prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub w razie ogłoszenia upadłości bądź likwidacji pracodawcy. Analogicznie zasady dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę stosuje się również do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy (art. 42 § 1 Kodeksu pracy). Jednak w tym zakresie przepisy przewidują wyjątki wskazane w tabeli poniżej. Przypadki, kiedy jest możliwa zmiana warunków zatrudnienia pracownikowi w okresie ochrony przedemerytalnej, przedstawiamy w tabeli poniżej.

Tabela. Zmiana warunków umowy o pracę pracownika w wieku przedemerytalnym

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę – wiek przedemerytalny

Kodeks pracy

Ustawa o zwolnieniach grupowych

Dopuszczalne w przypadku:

 • uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 Kodeksu pracy)

 • upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 411 Kodeksu pracy)

 • jeżeli stało się konieczne ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której należy pracownik. Dopuszczalne jedynie wypowiedzenie warunków wynagradzania (art. 43 pkt 1 Kodeksu pracy)

 • jeżeli stało się konieczne ze względu na stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania (art. 43 pkt 2 Kodeksu pracy)

Dopuszczalne w ramach:

 • zwolnień grupowych z przyczyn niedotyczących pracownika (przy zwolnieniach grupowych z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy stosuje się przepisy art. 411 § 1 Kodeksu pracy, a zatem dopuszczalne jest również wypowiedzenie definitywne) (art. 5 ust. 5 pkt 1 i art. 7 ustawy o zwolnieniach grupowych)

 • zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy o zwolnieniach grupowych)

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8526572,Zmiana-warunkow-zatrudnienia-pracownika-w-wieku-przedemerytalnym-kiedy-jest-mozliwa.html


Nowe limity zarobkowe dla pracujących emerytów i rencistów

Od 1 września zmieniają się limity zarobkowe dla rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód miesięczny przekroczy 8003,20 zł.

Renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, mogą pracować, ale wysokość ich zarobków ma wpływ na wypłatę świadczenia. Dla tych świadczeniobiorców co trzy miesiące ustalane są limity przychodów. Ich wysokość zależy wprost od przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale.

W drugim kwartale płace spadły, dlatego od 1 września limity dla pracujących emerytów i rencistów również są nieco niższe – o kilkadziesiąt złotych. Uważać powinny szczególnie te osoby, których miesięczne zarobki były bardzo zbliżone do dotychczasowego limitu.

Pierwszy próg przychodu wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od września będzie to 4309,40 zł brutto. Miesięczne zarobki do tej kwoty nic nie zmieniają w wypłacanym świadczeniu. Jeśli przychód emeryta lub rencisty jest wyższy, to wypłatę świadczenia odpowiednio zmniejsza się za ten miesiąc, w którym doszło do przekroczenia.

Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – od września to 8003,20 zł. Jeśli pracujący emeryt lub rencista przekroczy tę kwotę, ZUS zawiesi wypłatę jego świadczenia za dany miesiąc.

Nowe kwoty limitów obowiązują we wrześniu, październiku i listopadzie. Zmienią się znowu od 1 grudnia.

Wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Oni mogą pobierać świadczenia i zarabiać bez ograniczeń.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8525951,Od-wrzesnia-nowe-limity-dla-pracujacych-rencistow-i-emerytow.html


Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym

W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć UPL-1, czyli pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych. Nowa funkcjonalność to ułatwienie zarówno dla mocodawców, jak i pełnomocników. Wprowadzając nową usługę MF rozszerzył jednocześnie katalog pełnomocnictw, który użytkownicy serwisu chętnie przeglądają.

Pełnomocnictwa w e-Urzędzie Skarbowym

W e-Urzędzie Skarbowym można złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (formularz UPL-1) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu takiego pełnomocnictwa (formularz OPL-1). Zawiadomienie składa się w swoim imieniu lub innej osoby czy innego podmiotu – jeśli użytkownik jest pełnomocnikiem zawodowym (adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym).

Usługi dla pełnomocników

Pełnomocnicy ogólni mają w e-US dostęp do listy swoich mocodawców. Mogą również składać pisma w ich imieniu, bez konieczności samodzielnego uzupełniania danych identyfikacyjnych i adresowych mocodawcy.

W trosce o wygodę naszych klientów wprowadzono tą samą funkcjonalność w formularzu ZAP-3 – dane mocodawcy uzupełniane są również automatycznie!

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8528327,Nowe-uslugi-w-eUrzedzie-Skarbowym.html

Skip to content