Przejdź do treści

Wykaz inwentarza: art. 1031(1) par. 1 kc

Wykaz inwentarza to prywatny dokument sporządzony przez spadkobiercę, który akceptując długi spadkowe, przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to zestawienie aktywów i pasywów spadkowych.

Spadkobierca tworząc wykaz inwentarza spadku, sporządza go na formularzu urzędowym  dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza pozwala przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi, często znacznej wartości.

Należy pamiętać, że wykaz inwentarza to nie to samo, co spis inwentarza, który sporządza komornik w ramach odrębnego postępowania.

Wykaz inwentarza może złożyć spadkobierca, wykonawca testamentu, a także zapisobierca windykacyjny. Może się zdarzyć, że wykaz inwentarza złoży jednocześnie kilka osób do tego uprawnionych.

Sporządzony przez spadkobiercę wykaz inwentarza składa się w sądzie spadku lub w sądzie, w okręgu którego ma miejsce zamieszkania spadkobierca: art. 636 (3) k pc. Wykaz można złożyć także przed notariuszem, który dokumentuje tę czynność w formie protokołu notarialnego i niezwłocznie przesyła do sądu spadku.

Wykaz inwentarza jest ujawniany publicznie, poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń sądu, a także na stronie internetowej.

Czy istnieje obowiązek sporządzenia wykazu inwentarza?

Nie istnieją żadne przepisy, które nakładałyby obowiązek sporządzania i składania wykazów inwentarza. Nie ma także określonego terminu, w którym powinny zostać dokonane takie czynności.

Nie ma zatem obowiązku sporządzenie wykazu inwentarza.

Natomiast może on mieć istotne znaczenie, jeżeli chodzi o możliwość ograniczenia zakresu odpowiedzialności spadkobiercy. Wierzyciele bowiem mogą nie zgodzić się z twierdzeniami spadkobiercy co do wysokości aktywów i pasywów spadkowych, a co za tym idzie, mogą żądać spłaty zadłużenia zmarłego w pełnej wysokości (tak, jakby spadkobierca nabył spadek wprost, a nie z dobrodziejstwem inwentarza).

Wykaz inwentarza jest więc w niektórych przypadkach konieczny, aby udowodnić wierzycielom, że w danej sytuacji nie będzie można żądać od spadkobiercy spłaty całego zobowiązania.

Należy jednak pamiętać, że podstępne pominięcie w wykazie inwentarza prawa lub rzeczy wchodzących do spadku albo podanie nieistniejących długów, powoduje wyłączenie ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania zmarłego. W takich przypadkach spadkobierca będzie odpowiadał za długi tak, jakby przyjął spadek wprost, tj. do pełnej wysokości istniejących zobowiązań.

Jeśli natomiast, zdarzy się, że składający wykaz inwentarza zapomni o jakimś składniku masy spadkowej, może uzupełnić go w późniejszym czasie, przesyłając stosowną informację do sądu lub notariusza.

Koszty:
Sporządzenie i złożenie wykazu inwentarza we właściwym sądzie jest bezpłatne. Jeśli natomiast złożymy wykaz inwentarza u notariusza, zapłacimy za tę czynność 200 zł+VAT.

Dołączony dokument: Wykaz inwentarza – dane potrzebne do sporządzenia

Skip to content