Przejdź do treści

Październik 2022

Tu przeczytasz o następujących zmianach w prawie:

  • Zgodnie z projektem ustawy, notariusz dokona wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych i wyda nakaz zapłaty
  • Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony do końca października 2022
  • Wpływ rocznych ograniczeń podatkowo – składkowych na sposób wypełnienia zaświadczeń dla zarobkujących emerytów/rencistów
  • Termin zakończenia płatności bonem turystycznym za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce to 31 marca 2023 r.
  • Rozliczenie pracy w wolną sobotę
  • Czy udzielenie urlopu wychowawczego wstrzymuje wypowiedzenie umowy o pracę?


Zgodnie z projektem ustawy, notariusz dokona wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych i wyda nakaz zapłaty

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o notariacie przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem projektu jest odciążenie sądów od czynności prostych i bezspornych oraz skrócenie czasu oczekiwania na rozpoznanie tych spraw. Po wejściu w życie przepisów notariusze będą mogli dokonywać m.in. wpisów hipotek do ksiąg wieczystych. Skróci to radykalnie oczekiwanie na wpis i przyczyni się do obniżenia kosztu kredytów dla tysięcy Polaków.

Możliwe będzie również wydawanie przez notariuszy nakazów zapłaty. Pozwoli to na szybsze dochodzenie swoich roszczeń przez obywateli i przedsiębiorców. Jednocześnie, ze względu na przeniesienie na notariuszy kompetencji sądowych, zwiększony zostanie nadzór nad nimi.

Obecnie uzyskanie wpisu do księgi wieczystej wiąże się z długim oczekiwaniem. Kiedy przepisy zaczną obowiązywać, notariusze będą mogli dokonywać wpisów własności nieruchomości związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokali. Dotyczy to także ustanowienia i obciążenia odrębnej własności lokalu ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także innymi roszczeniami związanymi z tym lokalem.

Każdy będzie mógł wybrać, czy woli złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej za pośrednictwem notariusza, czy też uczynić to na podstawie obowiązujących procedur za pośrednictwem sądu.

Notarialne nakazy zapłaty

Notariusze zyskają także nowe kompetencje do wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Nakazy te będą ograniczone do roszczeń niewątpliwych i bezspornych, które będą wykazywane dokumentami załączonymi do wniosku o wydanie nakazu. Notarialny nakaz zapłaty nie zastąpi orzeczenia sądu, ale jeżeli dłużnik nie wniesie sprzeciwu, nakaz będzie  stanowił tytuł egzekucyjny. Po nadaniu mu klauzuli wykonalności, stanie się podstawą do prowadzenia egzekucji przez komornika lub inny organ egzekucyjny.

Rozwiązanie odciąży sądy od rozpoznawania spraw prostych oraz bezspornych, dzięki czemu przyspieszone zostaną postępowania sądowe w innych sprawach. Obywatele zyskają także możliwość szybszego dochodzenia roszczeń, bez konieczności kierowania pozwu do sądu. Skuteczność notarialnego nakazu zapłaty będzie zależała od woli stron. Wniosek o wydanie notarialnego nakazu zapłaty będzie można złożyć do dowolnego notariusza w Polsce, który będzie dysponował zaświadczeniem wydawanym przez Ministra Sprawiedliwości. Wysokość roszczeń, które będą mogły być potwierdzone notarialnym nakazem zapłaty, zostanie ograniczona do 75 tys. zł.

Obecnie na około 15 mln spraw wpływających do sądów, aż 7,5 mln to sprawy rejestrowe, wieczystoksięgowe czy upominawcze. Dlatego ten projekt znacząco odciąży sądy.

Wniosek o zaświadczenie o upoważnieniu do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i wydawania notarialnych nakazów zapłaty będzie mógł złożyć notariusz z 3-letnim stażem nienagannego prowadzenia kancelarii.

Zwiększony nadzór nad notariuszami

Z uwagi na uzyskanie przez notariuszy nowych kompetencji, zwiększony zostanie nadzór nad nimi. Przewidziane będzie obligatoryjne zawieszenie notariusza w czynnościach zawodowych. Minister Sprawiedliwości będzie obowiązkowo zawieszał notariusza m.in., jeżeli prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Powołany zostanie Rzecznik Dyscyplinarny Notariatu, który będzie podejmował działania w przypadku najbardziej poważnych naruszeń prawa, uchybień powagi i godności zawodu notariusza.

Notariuszem będzie mogła zostać osoba, która ukończy 28 lat. Obecnie notariuszem można zostać w wieku 26 lat.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8562080,Notariusz-dokona-wpisu-hipoteki-do-ksiag-wieczystych-i-wyda-nakaz-zaplaty.html


Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony do końca października 2022

W Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod poz. 2019 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenie przedłuża do 31 października 2022 r. obowiązek noszenia maseczek w szpitalach, przychodniach i w aptekach.

Przedłużenie obowiązywania obecnych regulacji zostało uzasadnione aktualnie notowaną liczbą nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i liczbą świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom zakażonym.

Jak wskazano w uzasadnieniu, za przedłużeniem dotychczasowych nakazów i zakazów przemawia także sytuacja w innych państwach, w szczególności sąsiadujących z Polską.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8561224,Stan-zagrozenia-epidemicznego-przedluzony-do-konca-pazdziernika-2022-r.html


Wpływ rocznych ograniczeń podatkowo – składkowych na sposób wypełnienia zaświadczeń dla zarobkujących emerytów/rencistów

Do końca lutego każdego roku pracodawcy muszą poinformować ZUS o przychodach zarobkujących emerytów i rencistów, uzyskanych przez nich w poprzednim roku. Na podstawie tego dokumentu ZUS rozliczy przychód tych osób (w razie konieczności zmniejszając kwotę wypłacanego świadczenia lub zawieszając jego wypłatę). Obowiązek informacyjny w tym zakresie nie dotyczy osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny i mają ustalone prawo do emerytury. Wyjątek stanowią osoby pozostające bez przerwy w stosunku pracy nawiązanym przed przejściem na emeryturę, którym ZUS zawiesi prawo do świadczenia bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego z tytułu tego zatrudnienia.

Obowiązek informacyjny względem ZUS zostanie spełniony przez wystawienie przez pracodawcę zaświadczenia potwierdzającego wysokość wynagrodzeń otrzymanych przez takiego pracownika (odrębnie za każdy miesiąc i w łącznej wysokości), od których istniał obowiązek naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W zaświadczeniu należy też wykazać wypłacone świadczenia, które wpływają na prawo do emerytury/renty, lecz nie zostały wymienione w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, np. wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego.

Oznacza to, że oprócz wyżej wskazanych przychodów, wykazaniu podlegają też przychody, od których co prawda nie istnieje obowiązek opłacania składek emerytalnej i rentowej ze względu na przekroczenie 30-krotności, ale przychody te stanowiłyby podstawę wymiaru tych składek.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8557379,Wplyw-rocznych-ograniczen-podatkowoskladkowych-na-sposob-wypelnienia-zaswiadczen-dla-zarobkujacych-emerytowrencistow.html


Termin zakończenia płatności bonem turystycznym za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce to 31 marca 2023 r.

Aby skorzystać z bonu turystycznego, wystarczy mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych(PUE) ZUS. Można to zrobić w dowolnym momencie na przykład na kilka dni przed planowanym wypoczynkiem.

Bon jest dostępny na profilu PUE ZUS osoby uprawnionej.

W razie wątpliwości, kontakt z infolinią Polski Bon Turystyczny tel 22 11 22 111 w godz od 7.00 do 11.00

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8558754,Polski-Bon-Turystyczny-wazny-do-31-marca-2023-r.html


Rozliczenie pracy w wolną sobotę

Za pracę w sobotę, która została zaplanowana dla pracownika jako dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, pracownikowi przysługuje inny dzień wolny. Należy go oddać do końca okresu rozliczeniowego (bez pomniejszania wynagrodzenia). Przepisy nie przewidują możliwości wypłacania pracownikowi za ten dzień dodatku do wynagrodzenia.

Jednak w praktyce przyjmuje się, że jest to możliwe, gdy:

  • nie można ustalić z pracownikiem terminu odbioru dnia wolnego za pracę w sobotę np. z powodu choroby pracownika,
  • pracownik pracował w sobotę, która przypada na koniec okresu rozliczeniowego czasu pracy i nie jest już możliwe odebranie dnia wolnego przed jego zakończeniem.

Wówczas za każdą godzinę pracy w taką sobotę, do 8 godzin włącznie, przysługuje na koniec okresu rozliczeniowego wynagrodzenie z dodatkiem 100% (rekompensata za nadgodziny „średniotygodniowe”).

Czasami nawet oddanie dnia wolnego za pracę w sobotę nie rekompensuje w całości tej pracy. Poniżej na przykładzie przedstawiamy zasady rozliczania pracy w sobotę.

Przykład: Pracownik pracuje w sobotę poniżej 8 godzin

Załóżmy, że pracownik pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00. Soboty i niedziele ma wolne. Pracownik został wezwany do pracy w wolną sobotę od godz. 8.00 do godz. 10.00. Przedstawia to poniższy harmonogram:

doba piątkowa doba sobotnia

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

W takiej sytuacji należy:

  • oddać pracownikowi cały dzień wolny za 2 godziny pracy w sobotę,
  • zapłacić wynagrodzenie przestojowe za 6 godzin.

Ponieważ pracownik odbierze dzień wolny w dniu, kiedy ma zaplanowane 8 godzin pracy, więc przy założeniu, że przepracuje wszystkie pozostałe dni zgodnie z harmonogramem, będzie miał niedopracowane 6 godzin, za które przysługuje mu wynagrodzenie przestojowe.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8557525,Rozliczanie-pracy-w-wolna-sobote-5-przypadkow-z-praktyki.html


Czy udzielenie urlopu wychowawczego wstrzymuje wypowiedzenie umowy o pracę?

Pracownica dostała wypowiedzenie umowy o pracę. Już po jego otrzymaniu wystąpiła z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego. Jak potraktować taki wniosek?

Pracodawca nie może odrzucić prawidłowo złożonego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego przez uprawnioną do tego osobę. Urlopu takiego należy więc udzielić także w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. W takim przypadku jednak urlop wychowawczy skończy się wraz z rozwiązaniem umowy o pracę. W efekcie pracownica nie może liczyć na to, że złożenie wniosku o urlop wychowawczy wstrzyma rozwiązanie umowy o pracę.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8557180,Czy-udzielenie-urlopu-wychowawczego-wstrzymuje-wypowiedzenie-umowy-o-prace.html

Skip to content