Przejdź do treści

Grudzień 2022

Tu przeczytasz o następujących zmianach w prawie:

 • Od stycznia zmiany w KP dotyczące umowy o pracę na czas określony
 • Problemy z zerowym PIT dla pracujących seniorów
 • Ile w 2023 r. wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa przy zleceniu
 • Od 2023 r. mogą zniknąć pozwolenia na budowę domów
 • Dodatek elektryczny – 1000 zł lub 1500 zł dopłaty do prądu dla niektórych gospodarstw domowych


Od stycznia zmiany w KP dotyczące umowy o pracę na czas określony

Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy, która ma na celu wdrożenie m.in. postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, przewiduje też zmiany w umowach na czas określony. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca to wypowiedzenie. Ponadto również w przypadku takich umów konieczne będzie zawiadomienie na piśmie reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie tej umowy.

Nowelizacja przewiduje, że w razie ustalenia, iż wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – będzie orzekał o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Obecnie w takim przypadku można wnioskować jedynie o odszkodowanie. Nie ma możliwości wystąpienia o przywrócenie do pracy.

Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Zgodnie z regulacjami przejściowymi w przypadku umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie omawianej nowelizacji, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe. Nie trzeba zatem tych umów uzupełniać o przyczynę wypowiedzenia czy przeprowadzać konsultacji wypowiedzenia z organizacją związkową.

Przygotowanie do zmian

Wdrożenie nowych przepisów dotyczących umów na czas określony wymaga od pracodawców następujących działań:

Krok 1. Przeanalizuj przed wejściem w życie nowelizacji, czy chcesz wypowiedzieć jakąś umowę na czas określony.

Jeżeli pracodawca chce wypowiedzieć umowę na czas określony, powinien to zrobić przed wejściem w życie omawianej nowelizacji Kodeksu pracy. Wówczas nie będzie musiał podawać przyczyny wypowiedzenia ani konsultować go ze związkami, jeżeli takie działają w zakładzie pracy. Po wejściu w życie zmian będzie to konieczne.

Krok 2. Po wprowadzeniu zmian pamiętaj o uzasadnieniu wypowiedzenia umowy na czas określony i powiadomieniu o zamiarze wypowiedzenia organizacji związkowej.

PODSTAWA PRAWNA: art. 1 pkt 10-12, art. 23 projektu z 25 lipca 2022 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8601408,Zmiany-2023-Zmiany-w-umowach-na-czas-okreslony.html


Problemy z zerowym PIT dla pracujących seniorów

Podatnicy skarżą się na konstrukcję nowego zwolnienia podatkowego dla pracujących seniorów, wprowadzonego na mocy „Polskiego Ładu”. Chodzi o tzw. zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego. Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego uzależniono od osiągnięcia wieku emerytalnego, a nie uwzględniono osób, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury. Ponadto zbyt wąski jest krąg osób uprawnionych do zwolnienia pod kątem źródła uzyskiwanych przychodów – wskazują skarżący.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich prosi dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Jarosława Szatańskiego o stanowisko, także pod kątem zasadności dokonania ewentualnych zmian legislacyjnych.

Do BRPO wpływają skargi dotyczące konstrukcji nowego zwolnienia podatkowego dla pracujących seniorów, wprowadzonego na mocy reformy Polskiego Ładu. Chodzi o tzw. zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Przepis stanowi, że wolne od podatku dochodowego są: przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, z zasiłku macierzyńskiego, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł  – pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:

 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320),
 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320),
 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794, 1621 i 1981),
 • świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a,
 • uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236).

Głównym zarzutem podnoszonym przez skarżących jest okoliczność, że ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, nie uwzględniając jednocześnie osób, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury. Obywatele nie rozumieją, dlaczego ta grupa została pominięta. Podnoszą, że problem dotyczy nie tylko osób pracujących w służbach mundurowych, ale także tych, których aktywność zawodowa miała miejsce w wyjątkowo szkodliwych warunkach.

Kolejną kwestią, na którą zwracają uwagę skarżący, jest problem zbyt wąskiego kręgu osób uprawnionych do zwolnienia pod kątem źródła uzyskiwanych przychodów. Nowa regulacja obejmuje bowiem osoby uzyskujące przychody z szeroko rozumianego stosunku pracy, umów zlecenia, zasiłku macierzyńskiego oraz działalności gospodarczej, wyłączając pozostałe źródła, przykładowo umowy o dzieło.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8600679,Problmy-z-tzw-zerowym-PIT-dla-pracujacych-seniorow.html


Ile w 2023 r. wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa przy zleceniu

Rok 2023 przyniesie istotne zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia. Z uwagi na wysoką inflację minimalne wynagrodzenie zmieni się w 2023 r. dwukrotnie.

W pierwszej połowie roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 3490 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wyniesie 22.80 zł.

W drugiej połowie roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 3600 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wyniesie 23.50 zł.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8604897,Ile-w-2023-r-wyniesie-minimalne-wynagrodzenie-za-prace-oraz-minimalna-stawka-godzinowa-przy-zleceniu.html


Od 2023 r. mogą zniknąć pozwolenia na budowę domów

Nowelizacja Prawa budowlanego, która ma zacząć obowiązywać w przyszłym roku, ma uprościć i przyspieszyć cały proces inwestycyjno-budowlany oraz zmniejszyć obciążenia po stronie inwestorów i organów administracji i nadzoru. Jednym z jej najważniejszych założeń jest m.in. możliwość budowy domów jednorodzinnych bez pozwolenia na budowę niezależnie od metrażu, likwidacja obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przyspieszenie cyfryzacji całego procesu budowlanego. Do części spośród tych zmian rynek nie podchodzi jednak z optymizmem.

Od stycznia 2023 roku wchodzi w życie bardzo duża nowelizacja Prawa budowlanego. Choć mamy już za sobą jedną taką nowelizację w tym roku, to ta jest uznawana wręcz za rewolucyjną – mówi Marta Kaleta-Domaradzka z portalu Extradom.pl. – To wynika z szeregu zmian dotyczących m.in. uproszczenia całego procesu budowlanego i poszerzenia katalogu budynków, które będzie można wybudować bez pozwolenia, a także przyspieszenia procesu budowlanego. Temu ma służyć pozbycie się całej papierologii, która teraz mu towarzyszy.

Od stycznia br. budowa domów na własny użytek o powierzchni do 70 mkw. jest możliwa bez pozwolenia na budowę, tylko na podstawie zgłoszenia z projektem. Rząd chce rozszerzyć tę możliwość na wszystkie domy jednorodzinne, niezależnie od ich metrażu. Jedyne ograniczenie będzie dotyczyć wysokości – budynki będą mogły mieć maksymalnie dwie kondygnacje.

Dla inwestorów oczywiście oznacza to szereg ułatwień. Przede wszystkim pozbędą się długotrwałego oczekiwania na pozwolenie na budowę. Jednak znając życie i praktykę, zapewne spotkamy się z pewnego rodzaju utrudnieniami – mówi ekspertka Extradom.pl. – Te utrudnienia widzimy już dzisiaj na bazie przepisów, które weszły w życie w styczniu br. One wynikają z faktu, że pewne pojęcia nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę. Pojawia się np. pytanie, czy skoro dom do 70 mkw. ma być postawiony tylko na użytek własny, to czy można go wynająć. Na to pytanie dzisiaj ustawodawca nie odpowiada, zapewne pokaże to praktyka.

Jak podkreśla, statystyki dotyczące zainteresowania budową domów do 70 mkw. na podstawie uproszczonej procedury nie są imponujące. Było to jedno z założeń Polskiego Ładu, które miało ułatwić Polakom realizację marzenia o własnym domu.

Od początku roku wpłynęło raptem ok. 700 wniosków, które pozwalają na budowę takich domów. To stanowi zaledwie 2 proc. wszystkich wniosków, zapytań i pozwoleń o budowę złożonych w 2022 roku. Można teoretyzować, że nie przyniosło to takiego efektu, jakiego spodziewali się rządząc y – mówi Marta Kaleta-Domaradzka. – Możliwe, że sytuacja, która obecnie panuje w kraju, sprawia, że ludzie skutecznie się wstrzymują. Cały czas podglądają interesujące projekty domów, natomiast nie finalizują transakcji. Po prostu czekają na lepsze czasy.

Zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę, zgodnie z nowymi przepisami, będzie dotyczyć nie tylko domów, lecz również przydomowych budynków. Projektowane zmiany w prawie „uwolnią” możliwość budowania bez pozwolenia m.in. zadaszonych tarasów do 35 mkw., ale też ganków czy krużganków.

To powoduje, że będziemy mogli dobudować do naszego domu 175 mkw. powierzchni praktycznie bez nadzoru – mówi ekspertka Extradom.pl. – Rynek ocenia te zmiany jako kontrowersyjne, co wynika przede wszystkim z faktu, że nikt nie będzie miał kontroli nad tym, co i w jaki sposób jest budowane. Każdy obawia się tzw. samowoli budowlanej.

Dużą zmianą, którą ma wprowadzić od stycznia 2023 roku nowelizacja Prawa budowlanego, będzie likwidacja obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie – w większości przypadków zastąpi je oświadczenie kierownika budowy o jej zakończeniu. To oznacza, że inwestorzy rozpoczną korzystanie z nieruchomości szybciej, bez czekania na decyzję organu nadzoru budowlanego.

Mamy też cyfryzację procesu budowlanego – powstanie szereg platform, które mają skupić w jednym miejscu wszystkie informacje i stworzyć możliwość weryfikowania na bieżąco tego, co akurat dzieje się z danym projektem bądź na danej budowie – mówi Marta Kaleta-Domaradzka.

Jednym z takich nowych narzędzi będzie Baza Projektów Budowlanych, która ma umożliwić organom administracji i nadzoru budowlanego dostęp do projektów budowlanych sporządzonych w postaci elektronicznej. Inwestor – zamiast dołączać papierowy projekt do wniosków, zgłoszeń czy zawiadomień – będzie mógł po prostu wskazać jego indywidualny numer w bazie. Ma to przyspieszyć i usprawnić działanie urzędów.

Kolejne narzędzie to SOPAB, czyli System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie, który będzie gromadził dane o wszelkich rejestrach, ewidencjach, danych przestrzennych wykorzystywanych przez urzędników przy decyzjach w procesie budowlanym. SOPAB będzie rozszerzany stopniowo w kolejnych latach, ale już pierwsza wersja, która będzie dostępna od lipca 2023 roku, ma być dużym ułatwieniem dla urzędników. Jego wdrożenie będzie stanowiło kolejny etap trwającej od kilku lat cyfryzacji. 26 stycznia 2023 roku zostanie uruchomiony Elektroniczny Dziennik Budowy, a po 30 czerwca ma już obowiązywać wyłącznie elektroniczny obieg wszystkich dokumentów.

Jak ocenia Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, to pozwoli zaoszczędzić minimum 6 mln zł na same listy wymagane do podstawowej obsługi wniosków z projektem i 24 mln zł na magazynowanie projektów budowlanych. Według szacunków GUNB roczne zużycie papieru przez administrację na potrzeby dokumentacji w procedurze wniosku o pozwolenia na budowę w 2020 roku wyniosło 22,5 tys. ton, co wymagało zabezpieczenia powierzchni magazynowej o łącznej kubaturze 34 tys. m3. Dotychczasowa cyfryzacja projektu budowlanego i procedury wniosku o pozwolenie na budowę w niewielkim stopniu przyczyniła się do poprawy tej sytuacji. Rocznie od 2 do 5 proc. wniosków w procesie budowlanym obsługiwanych jest elektronicznie. Stąd potrzeba pełnej cyfryzacji.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8604728,Od-2023-r-moga-zniknac-pozwolenia-na-budowe-domow.html


Dodatek elektryczny – 1000 zł lub 1500 zł dopłaty do prądu dla niektórych gospodarstw domowych

Od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. osoby, które ogrzewają swoje domy lub mieszkania prądem będą mogły złożyć wniosek o dodatek elektryczny. Świadczenie ma być wypłacone najpóźniej do 31 marca 2023 r

Wsparcie w postaci dodatku elektrycznego otrzymają osoby ogrzewające nieruchomości pompami ciepła, piecami akumulacyjnymi czy bojlerami. Wysokość świadczenia wyniesie od 1000 do 1500 zł. Podstawą przyznania  świadczenia jest jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Żeby otrzymać pomoc w postaci dodatku elektrycznego  niezbędne jest posiadanie wpisu pompy ciepła, pieca akumulacyjnego, bojlera do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Z danych z CEEB musi wynikać, że główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Ważne!!! Gminy biorą pod uwagę zgłoszenia albo wpisy w CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. Data późniejsza może wystąpić tylko w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości jest zgłaszane po raz pierwszy. W praktyce ten warunek spełnią osoby, które ukończyły budowę domu po 11 sierpnia 2022 r. i dokonują odpowiednich zgłoszeń dla pomp ciepła, pieców czy bojlerów do CEEB.

Źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/dodatek-elektryczny-1000-zl-lub-1500-zl-doplaty-do-pradu-dla-niektorych-gospodarstw-domowych-1007473

Skip to content