Przejdź do treści

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W sytuacji, kiedy rodzic nie wywiązuje się ze swojego obowiązku utrzymywania dziecka, drugi z rodziców ma prawo do skorzystania z funduszu alimentacyjnego.

Aby móc otrzymać alimenty z funduszu muszą być spełnione określone warunki.

Fundusz wypłaci pieniądze tylko:

 • na dziecko, któremu Sąd przyznał alimenty, i które nie ukończyło 18 rż, a jeżeli kontynuuje naukę to do ukończenia 25 rż.
 • jeśli osoba uprawniona do otrzymywania świadczenia zakończy szkołę wyższą w trakcie trwania ostatniego roku studiów, to prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje jej do końca trwania danego roku studiów, ale nie dłużej niż do dnia 25 urodzin.
 • alimenty zostały przyznane przez Sąd, ale komornik stwierdził ich skuteczną egzekucję, co oznacza, że w okresie dwóch miesięcy nie udało się wyegzekwować pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących alimentów.

Dodatkowo musi być spełnione kryterium dochodowe, które wynosi 900 zł na osobę w rodzinie. Przy jego ustalaniu bierze się pod uwagę dochód rodziny z roku poprzedzającego złożony wniosek.

Do wyliczenia wysokości dochodu rodziny zalicza się:

 • dziecko uprawnione do otrzymywania alimentów
 • rodzica lub opiekuna prawnego, pod pieczą którego pozostaje dziecko
 • osobę, z którą rodzic dziecka wychowuje wspólne dziecko
 • jeżeli matka ponownie wyszła za mąż, to małżonka również wlicza się do dochodów rodziny
 • pozostające na utrzymaniu rodzica oraz jego partnera inne dzieci do 25 rż, które wciąż otrzymują świadczenia z FA
 • dzieci, które legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do dochodów rodziny nie zalicza się:

 • dziecka, które pozostaje w związku małżeńskim.
 • dziecka, które pozostaje pod opieką opiekuna prawnego,
 • rodzica dziecka uprawnionego do otrzymywania alimentów, który zobowiązany jest na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd do wypłacania alimentów na rzecz dziecka,

Wysokość świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest ograniczone i wynosi maksymalnie 500 zł miesięcznie. Kwota ta nie zaspokaja w całości zasądzonych przez sąd alimentów, nawet jeżeli sąd zasądził na rzecz dziecka wyższa kwotę.

Zadaniem Funduszu jest zabezpieczyć podstawowe potrzeby życiowe dziecka w sytuacji kiedy rodzic nie wywiązuje się z tego obowiązku.

Prawo do alimentów utraci osoba która

 • ukończyła 18 rż i nie podejmuje dalszej nauki,
 • osoba uprawniona ukończyła studia wyższe przed 25 rż.

Wniosek o przyznanie świadczenia z FA, składa się w Urzędzie Gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania uprawnionego dziecka. Najwygodniejszą formą złożenia wniosku jest forma elektroniczna stronie empatia.mpips.gov.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie organu egzekucyjnego świadczące o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy lub oświadczenie,
 • informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia Sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia Sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • odpis zabezpieczeniu powództwa o alimenty,
 • odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez Sąd,
 • orzeczenie Sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki (przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia).

Dołączony dokument: Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pdf)

Skip to content