Przejdź do treści

Kontakty dziadków z małoletnimi wnukami

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (art. 113-1134 ) rodzice i dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywać ze sobą kontakt. Przepisy oddziału regulujące kwestie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Na czym polega utrzymywanie kontaktów z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Kto decyduje o sposobie utrzymywania kontaktów?

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

W przypadku, kiedy kontakty chce utrzymywać dziadek lub babcia – decyzja w tym zakresie zależy w pierwszej kolejności do rodziców. W braku porozumienia między rodzicami a dziadkami – rozstrzyga o tej kwestii sąd opiekuńczy. W takiej sytuacji dziadkowie mogą złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z wnukami do sądu rejonowego właściwego miejscowo wg miejsca zamieszkania dziecka.

Czy można ograniczyć lub zakazać kontaktu dziecka z dziadkami?

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów dziadków z dzieckiem.

Sąd opiekuńczy może w szczególności:

  1. zakazać spotykania się z dzieckiem;
  2. zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
  3. zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności rodziców/rodzica albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
  4. ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
  5. zakazać porozumiewania się na odległość.

Jeżeli utrzymywanie kontaktów dziadków z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Co ważne – sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców, ale również dziadków (zob. art. 113 4 k.r.o.) do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

Dołączony dokument: Wzór wniosku o uregulowanie kontaktów z małoletnim wnukiem/wnuczką (format MS Word)

Skip to content