Przejdź do treści

Luty 2023

Tu przeczytasz o następujących zmianach w prawie:

  • Zaświadczenie o przychodach niektórych emerytów lub rencistów
  • Stały dostęp pracownika do oszczędności w PPK
  • Od 1 marca 2023 r. wyższe limity dorabiania do rent i emerytur
  • Od 01.03.2023 wzrosną emerytury i renty
  • Odpracowanie prywatnych wyjść z pracy w 2023
  • Kodeks pracy – nowe urlopy i elastyczny czas pracy


Zaświadczenie o przychodach niektórych emerytów lub rencistów

Emeryci i renciści, którzy nie ukończyli jeszcze wieku emerytalnego, muszą do 28.02.2023r złożyć do ZUS zaświadczenie o wysokości przychodu wypłaconego w 2022 r, bowiem przychód uzyskany z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności może wpłynąć na zawieszenie lub zmniejszenie otrzymywanego z ZUS świadczenia.

Płatnik składek zatrudniający emeryta, który nie osiągnął powszechnego wieku emerytalnego, lub rencistę ma obowiązek – na wniosek tej osoby – wystawić mu zaświadczenie o uzyskanym w poprzednim roku przychodzie do celów rozliczenia pobieranego świadczenia. Jednak jeśli ubezpieczony nie złoży wniosku o takie zaświadczenie, podmiot zatrudniający powinien wystawić dokument z własnej inicjatywy i przekazać go do ZUS. Termin na przekazanie zaświadczenia za 2022 r. upływa 28 lutego 2023r.

W jakiej formie wystawia się zaświadczenie

Przepisy nie określają urzędowego wzoru zaświadczenia o przychodzie emeryta/rencisty uzyskanym w danym roku kalendarzowym. Dokument ten powinien jednak spełniać wymagania formalne, które pozwolą na prawidłowe zidentyfikowanie płatnika i ubezpieczonego, a także umożliwią właściwe przeliczenie przychodu i prawidłowe ustalenie ewentualnego zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia. Zaświadczenie musi być podpisane przez upoważnioną do tego osobę i powinno być opatrzone imienną pieczątką tej osoby.

W zaświadczeniu należy wykazać zarówno łączne wynagrodzenie wypłacone w 2022 r., jak i kwoty przychodów wypłaconych w poszczególnych miesiącach. Dokonując rozliczenia przychodów świadczeniobiorcy, ZUS wybierze wariant dla niego korzystniejszy – roczny lub miesięczny. Przychód należy przyporządkować do miesiąca, w którym został wypłacony (zasadniczo nie ustala się, za który okres przychód jest należny).

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8660539,Zaswiadczenie-o-przychodach-niektorych-emerytow-lub-rencistow-do-28-lutego.html


Stały dostęp pracownika do oszczędności w PPK

Wpłaty pracownika, pracodawcy oraz państwa są przekazywane na Twój prywatny rachunek PPK. Podobnie jak przy rachunku bankowym, masz stały dostęp do swoich oszczędności i możliwość skorzystania ze zgromadzonych środków w każdej chwili. Jak wygląda rachunek PPK?

Rachunki PPK prowadzone są przez instytucje finansowe, będące pod stałym nadzorem KNF. Wyboru instytucji dokonywał pracodawca w porozumieniu z pracownikami.

Dostęp do rachunku PPK otrzymasz po „zapisaniu” Cię do programu przez pracodawcę, a więc po zawarciu w Twoim imieniu umowy o prowadzenie rachunku PPK. Instytucja finansowa, zarządzająca rachunkami PPK w Twojej firmie, przyśle Ci tzw. powitalny pakiet informacyjny. Znajdziesz tam między innymi informacje, jak uzyskać dostęp do swojego rachunku, a zatem również dane do pierwszego logowania. Informacja przyjdzie do Ciebie pocztą lub mailem, jeśli pracodawca udostępnił taką możliwość kontaktu.

Rachunek PPK to informacja o tym, ile środków posiadasz. Otrzymasz także dane, jaka kwota pochodzi z Twoich wpłat, a jaką dopłacił Twój pracodawca i państwo. Logując się na swój rachunek możesz także składać różne dyspozycje, na przykład wskazać osoby dziedziczące, zlecić zwrot, wypłatę lub zmianę sposobu inwestowania środków.

Jeśli chcesz tylko sprawdzić, ile środków zgromadziłeś na wszystkich swoich rachunkach PPK, możesz to zrobić także poprzez serwis Moje PPK. Logowanie jest bardzo proste – można to zrobić przez profil zaufany czy też np. za pośrednictwem Twojego banku.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8656116,Staly-dostep-do-oszczednosci-w-PPK.html


Od 1 marca 2023 r. wyższe limity dorabiania do rent i emerytur

W Monitorze Polskim opublikowano Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent.

Zgodnie z komunikatem od 1 marca 2023 r. kwota przychodu odpowiadająca:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2022 r. wyniesie 4713,50 zł;
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2022 r. będzie wynosiła 8753,60 zł.

Od 1 grudnia 2022 r. progi graniczne wynoszą odpowiednio 4536,50 i 8424,90 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 504; ost. zm. Dz.U. z 2022 r., poz. 1504);


Od 01.03.2023 wzrosną emerytury i renty

Od 1 marca 2023 r. waloryzacja emerytur i rent będzie kwotowo-procentowa. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną podwyższone o kwotę 250 zł, a pozostałe – wskaźnikiem waloryzacji w wysokości 13,8%, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł. Do 2157,80 zł wzrośnie próg dochodowy, od którego zależy prawo do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+ dla niepełnosprawnych).

W związku z uchwaloną nowelizacją ustawy emerytalnej, która zakłada kwotowo-procentową waloryzację rent i emerytur, wiemy już, ile wyniosą od 1 marca 2023 r. najniższe świadczenia emerytalno-rentowe.

Tabela. Kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowych

Rodzaj świadczenia Kwota obowiązująca od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.
Najniższa emerytura, renta rodzinna, renta socjalna 1588,44 zł
Najniższa renta:

  • dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
  • dla osób częściowo niezdolnych do pracy
1588,44 zł

1191,33 zł

Świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł

 

Wzrost świadczeń wskaźnikiem waloryzacji

W przypadku emerytur i rent nieobjętych gwarancją wysokości najniższego świadczenia (emerytury i renty niższe niż minimalne świadczenia) waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej 28 lutego 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji 13,8%. Jednak w tym przypadku waloryzacja wskaźnikiem waloryzacji w odniesieniu do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy nie może wynieść mniej niż 187,50 zł, a w przypadku emerytury częściowej – 125 zł (art. 6 ust. 5 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, dalej: ustawa nowelizująca).

W przypadku gdy świadczeniobiorca pobiera emeryturę łącznie z okresową emeryturą kapitałową, to każde ze świadczeń podwyższa się wskaźnikiem waloryzacji (nie mniej niż o kwotę 250 zł), przy czym kwotę waloryzacji ustala się proporcjonalnie do wysokości tych świadczeń (art. 6 ust. 7 ustawy nowelizującej).

Pozostałe dodatki do rent i emerytur również będą podwyższone procentowo wskaźnikiem waloryzacji.

Więcej świadczeniobiorców skorzysta ze świadczenia uzupełniającego

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+ dla niepełnosprawnych) będzie przysługiwało tym świadczeniobiorcom, którzy otrzymują świadczenia emerytalno-rentowe oraz inne dodatki i świadczenia wypłacane wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nieprzekraczające kwoty 2157,80 zł miesięcznie. Obecnie jest to kwota 1750 zł.

Modyfikacja zasad waloryzacji będzie dotyczyła analogicznie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8654254,Od-1-marca-2023-r-wzrosna-emerytury-i-renty.html


Odpracowanie prywatnych wyjść z pracy w 2023

Mimo że pracodawcy nie są zobowiązani udzielać pracownikom innych zwolnień od pracy niż przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami (tj. wynikające z ustaw i rozporządzeń), jednak wielu udziela pracownikom zwolnień w czasie pracy na załatwienie prywatnych spraw.

Zwykle pracodawcy chcą, aby pracownik odpracował takie wyjście. Na tym zależy też pracownikom, którzy nie chcą utracić wynagrodzenia za nieprzepracowane godziny. W większości przypadków odpracowanie ma miejsce po normalnych godzinach pracy. Powstają wówczas wątpliwości, czy jeżeli pracownik w danym dniu pracował 10 godzin, ponieważ odpracowywał 2 godziny zwolnienia od pracy na załatwienie swoich spraw, są to godziny nadliczbowe. Jednak czas odpracowania zwolnienia od pracy udzielonego pracownikowi na jego pisemny wniosek w celu załatwienia spraw osobistych nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 21 k.p). Pracodawca powinien zatem dopilnować, aby pracownik złożył wniosek o udzielenie mu takiego zwolnienia w formie pisemnej.

Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może jednak naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Od 1 stycznia 2019 r. wnioski pracownika dotyczące udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych są częścią dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8657963,Czas-pracy-2023-odpracowywanie-wyjsc-prywatnych.html


Kodeks pracy – nowe urlopy i elastyczny czas pracy

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw stanowi  wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch europejskich dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Dyrektywy te mają na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy poprzez ułatwianie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz poprawę warunków pracy dzięki zapewnieniu bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia. To równocześnie wpisuje się w naszą politykę wsparcia rodzin – mówiła minister Maląg.

Nowe urlopy

Wśród propozycji znalazło się indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tego urlopu dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego). W jego ramach nieprzenoszalną część określono na 9 tygodni dla każdego z rodziców.

Prawo do indywidualnego urlopu rodzicielskiego dla pracownic i pracowników to jedna z najważniejszych zmian wprowadzanych do Kodeksu pracy – podkreśliła minister Marlena Maląg.

Urlop opiekuńczy

W wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym  będzie służył zapewnieniu osobistej opieki lub wsparciu osobie będącej krewnym albo pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki z poważnych względów medycznych, bez zachowania prawa do wynagrodzenia za czas tego urlopu.

Siła wyższa

W pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem będzie można skorzystać z urlopu w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym.

Elastyczny czas pracy

Jest to bardzo ważne, to zresztą podnosiliśmy wielokrotnie przy prezentacji strategii demograficznej. To wyjątkowo prorodzinne rozwiązanie pozwala na ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, weekendowy system czasu pracy, skrócony tydzień pracy czy przerywany czas pracy jako te elastyczne formy zatrudnienia – wyjaśniała minister.

Projekt zakłada szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy. Możliwość szerszego skorzystania z takich rozwiązań będzie przysługiwała rodzicom opiekującym się dzieckiem do 8 lat oraz opiekunom, tj. pracownikom zapewniającym opiekę lub wsparcie krewnemu lub osobie zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, którzy wymagają opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Odrzucenie wniosku o elastyczną organizację pracy będzie wymagało przedstawienia przez pracodawcę pisemnego uzasadnienia.

Umowy na okres próbny

Umowę o pracę na okres próbny będzie można zawrzeć na okres nieprzekraczający: 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy lub 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Zmiana rodzaju umowy

Pracownik, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo do wystąpienia o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Pracodawca ma miesiąc na wystosowanie pisemnej odpowiedzi na ten wniosek wraz z uzasadnieniem.

Praca równoległa

W nowelizacji zaproponowano prawo pracownika do równoległego zatrudnienia, poprzez wprowadzenie zakazu zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą, oraz zakaz poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8660539,Zaswiadczenie-o-przychodach-niektorych-emerytow-lub-rencistow-do-28-lutego.html

Skip to content