Przejdź do treści

Marzec 2023

Tu przeczytasz o następujących zmianach w prawie:

 • 31 marca upływa czas na pobranie bonu turystycznego
 • Nowe kwoty wolne od potrąceń i egzekucji z zasiłków
 • Nowe wnioski o świadczenia dla rodziny w aplikacji mZUS
 • Wsparcie dla kredytobiorców w trudnej sytuacji


31 marca upływa czas na pobranie bonu turystycznego

31 marca tego roku upływa termin na pobranie bonu turystycznego uprawniającego do dofinansowania do wypoczynku dziecka. Bonem można opłacić zaliczkę na zaplanowany wypoczynek po tej dacie – przekazała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

Program Polski Bon Turystyczny (PBT) wystartował 1 sierpnia 2020 r.

„Z około 4,2 mln przyznanych bonów turystycznych rodzice i opiekunowie aktywowali ponad 3,7 mln. Jednak wciąż pozostało kilkaset tysięcy bonów nieaktywnych” – przekazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Szefowa ZUS przypomniała, że bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1000 zł. Można nimi płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce tylko do końca marca 2023 r.

Rodzice mogą na przykład zapłacić bonem za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. Bonem można opłacić zorganizowany wypoczynek, np. wyjazd dziecka na kolonię, obóz czy zieloną szkołę, a także jednodniową wycieczkę bez noclegu, o ile obejmuje ona dwie usługi, np. transport i zwiedzanie.

Według danych ZUS w całym kraju płatność bonami przyjmuje około 28 tys. podmiotów. Lista podmiotów turystycznych, u których można zapłacić bonem, jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej (POT).

Co do zasady bon turystyczny przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. Niektórzy rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego, nawet jeśli złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze po 31 grudnia 2021 r. Chodzi o rodziców dzieci urodzonych w ubiegłym roku między 1 października a 31 grudnia, którzy wniosek o 500 plus złożyli w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Aktywacja świadczenia odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wystarczy, że po zalogowaniu na swoim koncie PUE rodzic uzupełni swoje dane kontaktowe, a następnie aktywuje bon, otrzymując unikalny 16-cyfrowy numer. Podczas opłaty bonem należy go podać, po czym opiekun SMS-em otrzymuje indywidualny kod, którym potwierdza transakcję.

W przypadku braku zakładki Polski Bon Turystyczny na indywidualnym profilu PUE ZUS osoby uprawnionej, należy złożyć do Polskiej Organizacji Turystycznej stosowny wniosek, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej: https://bonturystyczny.polska.travel/.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8676395,31-marca-uplywa-czas-na-pobranie-bonu-turystycznego.html.


Nowe kwoty wolne od potrąceń i egzekucji z zasiłków

Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków finansowanych przez budżet państwa (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych) oraz świadczenia rehabilitacyjnego są wyższe od 1 marca 2023 r. Zostały zwaloryzowane kwotowo jak w poprzednim roku rozliczeniowym trwającym do 28 lutego 2023 r. Płatnicy zasiłków ustalają wysokość potrąceń z zasiłków z zastosowaniem dotychczasowych granic, które nie uległy zmianie.

Zasiłki wypłacane osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym (macierzyńskie, opiekuńcze, chorobowe i świadczenie rehabilitacyjne) podlegają egzekucji na zasadach właściwych dla emerytur i rent (art. 833 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego). Oznacza to, że w tym zakresie o wysokości granic potrącenia i kwot wolnych od potrąceń decydują przepisy ustawy emerytalnej. Wskazanych przepisów nie stosuje się jednak do wynagrodzenia chorobowego wypłacanego ze środków pracodawcy. W przypadku dokonywania potrącenia z tego rodzaju świadczenia należy uwzględnić regulacje Kodeksu pracy (art. 87-871 Kodeksu pracy).

Granice potrąceń z zasiłków

Warto przypomnieć, że granicę potrącenia z zasiłku (jest to najwyższa kwota, jaką można potrącić) należy ustalić od kwoty brutto zasiłku, czyli uwzględniającej zaliczkę na podatek dochodowy (art. 140 ustawy emerytalnej). Natomiast samego potrącenia dokonuje się od kwoty netto zasiłku (po odliczeniu podatku), uwzględniając określoną dla danego rodzaju zobowiązania wysokość kwoty wolnej. Potrąceń i egzekucji nie należy dokonywać, jeżeli po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy wysokość zasiłku jest niższa niż kwota wolna od potrąceń i egzekucji (art. 141 ust. 1b ustawy emerytalnej).

Tabela. Kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z zasiłku obowiązujące do 28 lutego 2023 r. i od 1 marca 2023 r. (przy założeniu, że zasiłek przysługuje za cały miesiąc)*

Rodzaj potrącenia Kwota wolna od potrąceń obowiązująca:
do 28 lutego 2023r. od 1 marca 2023r.
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego 594,05 zł 681,97 zł
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi 980,19 zł 1125,26 zł
nienależnie pobrane zasiłki rodzinne lub pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny

kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

784,16 zł 900,22 zł
należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych – na wniosek dyrektorów tych placówek 237,61 zł 272,78 zł

* W przypadku gdy zasiłek (a także świadczenie rehabilitacyjne) przysługuje przez niepełny miesiąc, kwota wolna jest ustalana za każdy dzień pobierania zasiłku w wysokości 1/30 kwoty przysługującej za cały miesiąc.

art. 139-141, art. 142 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 504; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2461

komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15 lutego 2023 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwoty świadczenia ratowniczego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń – M.P.  2023 r. poz. 209

pkt 4 komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15 lutego 2022 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń – M.P. z 2022 r. poz. 260

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8675283,Nowe-kwoty-wolne-przy-dokonywaniu-potracen-i-egzekucji-z-zasilkow.html.


Nowe wnioski o świadczenia dla rodziny w aplikacji mZUS

Dostępna jest już aktualizacja aplikacji mobilnej mZUS. Nowa wersja została rozszerzona o wnioski dotyczące dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (tzw. żłobkowe) oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Dla kogo przeznaczona jest aplikacja mZUS

Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla rodziców i opiekunów dzieci, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodziny:

 • świadczenia wychowawczego 500+,
 • świadczenia dobry start 300+,
 • dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna,
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Co umożliwia aplikacja mZUS

Za pośrednictwem aplikacji można min w prosty sposób złożyć wnioski o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie dobry start 300+, dofinansowanie do żłobka oraz rodzinny kapitał opiekuńczy. W mZUS można również sprawdzić status swojego wniosku i dane o wypłacie świadczeń.

Dodatkowo za pośrednictwem aplikacji można:

 • nawiązać telefoniczny kontakt z infolinią ZUS (COT) – jeśli zezwolisz na połączenie, aplikacja wybierze numer do COT na Twoim urządzeniu,
 • przejść do strony, która umożliwia rezerwację e-wizyty w ZUS – na Twoim urządzeniu uruchomi się przeglądarka internetowa z dostępem do strony, która umożliwi Ci rezerwację e-wizyty,
 • odczytać wiadomości, które pojawiły się na Twoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – jeśli dostaniesz wiadomość na PUE, zobaczysz ją również w aplikacji,
 • otrzymać powiadomienia – przypomnimy Ci np. o możliwości składania wniosków na nowy okres oświadczeniowy.

Z bezpłatnej aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację należy pobierać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8671327,Nowe-wnioski-o-swiadczenia-dla-rodziny-w-aplikacji-mZUS.html.


Wsparcie dla kredytobiorców w trudnej sytuacji

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Według stanu na koniec 2022 roku, od początku funkcjonowania Funduszu, kredytodawcy zarejestrowali w BGK 9.960 umów o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 591,4 mln zł. BGK wypłaciło w tym czasie 59.753 raty wsparcia w łącznej kwocie 96,7 mln zł.

Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno osoby z kredytem złotowym, jak i te, które zaciągnęły kredyt walutowy. Celem jest odciążenie ich domowych budżetów.

Wsparcie może być udzielone, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego,
 2. rata przekracza połowę miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego,
 3. miesięczny dochód pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego – dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej,
  • w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej i liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

Wsparcie z Funduszu jest przyznawane w oparciu o umowę między kredytodawcą a kredytobiorcą, a pomoc polega na przekazywaniu kredytodawcy przez BGK pieniędzy na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Maksymalne można otrzymywać 2 tys. zł miesięcznie nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie kwotę 72 tys. zł. Co ważne, część tych środków może zostać umorzona. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (72 tys. zł) umorzone mogą zostać aż 22 tys. zł.

Aby uzyskać wsparcie, należy złożyć wniosek do swojego kredytodawcy. W 2022 roku złożono łącznie blisko 9,1 tys. wniosków, z czego ok. 7,7 tys. zostało przyjętych, a ok. 1,4 tys. odrzuconych.

Niektóre wnioski są odrzucane m.in. z powodu niespełnienia kryteriów ustawowych, posiadania innego mieszkania lub domu, zbycia kredytowanej nieruchomości czy wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8667874,Wsparcie-dla-kredytobiorcow-w-trudnej-sytuacji.html.

Skip to content