Przejdź do treści

Kwiecień 2023

Tu przeczytasz o następujących zmianach w prawie:

 • Czy pracownik na urlopie bezpłatnym ma prawo do świadczeń z ZFŚS?
 • Zryczałtowany zwrot za energię elektryczną dla pracownika pracującego zdalnie
 • Rozliczenie PIT dla samotnego rodzica
 • Roczne rozliczenie składki zdrowotnej
 • Od 1 kwietnia ZUS obliczy emerytury korzystając z nowej tabeli GUS
 • Nowa forma wsparcia dla osób niepełnosprawnościami
 • Nowa metoda autoryzacji profilu zaufanego
 • Wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy
 • Czy pracownik może świadczyć pracę zdalną z innego miejsca niż to uzgodnił z pracodawcą
 • Do końca kwietnia 2023r przedłużono ograniczenia, nakazy i zakazy stanu zagrożenia epidemicznego


Czy pracownik na urlopie bezpłatnym ma prawo do świadczeń z ZFŚS?

W okresie urlopu bezpłatnego pracownik nadal pozostaje w stosunku pracy, ale zawieszeniu ulegają zarówno jego obowiązki wobec pracodawcy, jak i wzajemne obowiązki pracodawcy wynikające ze stosunku pracy. Państwa pracownica nie powinna zatem korzystać w tym czasie ze świadczeń z zfśs, chyba że kwestia ta została inaczej uregulowana w regulaminie zfśs obowiązującym w Państwa zakładzie pracy.

Istotą urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 Kodeksu pracy jest zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia i zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłacania wynagrodzenia. Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, ani też do okresu pracy, od którego zależą prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego pracowników.

W konsekwencji należy uznać, że osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym nie jest pracownikiem zakładu pracy w kontekście prawa do korzystania ze środków zfśs (pomimo że z formalnego punktu widzenia spełnia definicję pracownika zawartą w Kodeksie pracy).

Pracodawca może jednak przyznać, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentantem pracowników, prawo do korzystania z zfśs w regulaminie gospodarowania środkami tego funduszu osobom nienależącym do grup bezpośrednio wskazanych w ustawie o zfśs. Mogą to być np. pracownicy zakładu pracy przebywający na urlopach bezpłatnych.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8691835,ZFSS-2023-czy-pracownik-na-urlopie-bezplatnym-ma-prawo-do-swiadczen-socjalnych.html


Zryczałtowany zwrot za energię elektryczną dla pracownika pracującego zdalnie

Zwracanie pracownikom zdalnym kosztów energii elektrycznej może być dokonywane poprzez pokrywanie wydatków przeznaczanych na jej zużycie bądź w drodze wypłaty odpowiednio wyliczonego ryczałtu.

W tym pierwszym przypadku niezbędne jest przede wszystkim:

 • ustalenie kosztu 1 kWh (np. z faktury za prąd) i taryfy za energię elektryczną obowiązującej danego pracownika,
 • wyznaczanie precyzyjnego czasu korzystania w pracy z określonego sprzętu przy wykonywaniu pracy zdalnej oraz obliczanie faktycznego zużycia prądu przez konkretne urządzenia w poszczególnych miesiącach,
 • przygotowywanie przez zatrudnionego comiesięcznych, dokładnych ewidencji umożliwiających dokonanie kalkulacji kosztów.

Łatwiejsze wydaje się zatem przyznanie podwładnemu ryczałtu za energię elektryczną

Przy jego ustalaniu trzeba oczywiście uwzględniać:

 • normy zużycia właściwe dla danego rodzaju sprzętu wykorzystywanego w trakcie zdalnej realizacji zadań służbowych przez pracowników (dostępne zazwyczaj w opisach technicznych sprzętu);
 • średni koszt taryfy za energię elektryczną;
 • średnią liczbę godzin pracy na danym urządzeniu.

Zasadny jest pogląd prezentowany przez większość ekspertów, iż przy obliczaniu miesięcznego ryczałtu za prąd:

 • powinno się go pomniejszać o dni niewykonywania pracy zdalnej (np. z powodu choroby czy urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego),
 • można korzystać ze średniej ceny prądu, która w Polsce w 2023 r.wynosi ok. 1 zł za 1 kWh.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8691783,Kodeks-pracy-2023-zryczaltowany-zwrot-za-energie-elektryczna-dla-pracownika-zdalnego.html


Rozliczenie PIT dla samotnego rodzica

Podatniczka ma 2 nieletnich dzieci. Są to dzieci pochodzące z pierwszego związku małżeńskiego, zaś ojciec dzieci nie żyje. W czerwcu 2022 r. podatniczka ponownie wyszła za mąż i z obecnym mężem nie posiada żadnych wspólnych dzieci. Obecny mąż również nie utrzymuje dzieci podatniczki. Nie przysługuje im rozliczenie wspólne. Czy w związku z tym podatniczka może rozliczyć się jako matka samotnie wychowująca dzieci?

Prawo do rozliczenia się z podatku dochodowego wspólnie z małoletnimi dziećmi przysługuje między innymi rodzicowi będącemu wdową lub wdowcem, który samotnie wychowuje małoletnie dzieci.

Przepisy umożliwiające osobie samotnie wychowującej dzieci w danym roku podatkowym zostały ustanowione w celu umożliwienia tej osobie preferencyjnego rozliczenia z podatku dochodowego. W przepisach PDOF nie ma mowy o tym, że osoba chcąca się rozliczyć wspólnie z dziećmi musi przez cały rok posiadać status wdowy lub wdowca. Jest w nich bowiem jedynie mowa o samotnym wychowywaniu dzieci w roku podatkowym.

Matka małoletnich dzieci, do dnia zawarcia nowego związku małżeńskiego w czerwcu 2022 roku, była wdową, która samotnie wychowywała małoletnie dzieci. Stąd też, w przekonaniu autora odpowiedzi, skoro przepisy PDOF dotyczące wspólnego rozliczeniu podatku z dziećmi nie zawierają warunku całorocznego pozostawania w stanie wdowieństwa, to matka ma prawo do skorzystania preferencyjnego rozliczenia się z podatku dochodowego, ponieważ w roku 2022 samotnie wychowywała dzieci.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8691411,PIT-2022-rozliczenie-jako-samotny-rodzic.html


Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

W 2023 r. niektórzy płatnicy składek po raz pierwszy dokonają rocznego rozliczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki zdrowotnej. Chodzi o płatników rozliczających podatek dochodowy według skali podatkowej, podatek liniowy oraz podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych.

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

W przypadku gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy wymiaru, ubezpieczonemu przedsiębiorcy przysługuje zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej (art. 81 ust. 2i ustawy zdrowotnej).

ZUS zwróci nadpłatę, jeżeli płatnik złoży wniosek, który będzie dostępny na profilu informacyjnym PUE ZUS. Wypełniony wniosek należy przesłać do ZUS w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego np. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Termin na złożenie takiego wniosku w 2023 r. upływa 1 czerwca 2023 r. Powinien być złożony w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego za rok poprzedni.

Nadpłata zostanie przekazana przez ZUS na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego, czyli najpóźniej do 1 sierpnia 2023 r.

Jeśli wniosek zostanie złożony po terminie albo w formie papierowej, ZUS pozostawi go bez rozpoznania.

ZUS dokonuje zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej pod warunkiem braku:

 • zaległości na koncie płatnika składek z tytułu składek pobieranych przez ZUS lub
 • zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których został zobowiązany płatnik składek, oraz
 • złożenia wniosku najpóźniej do 1 czerwca 2023 r.

W przypadku wystąpienia zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których został zobowiązany płatnik składek, kwota nadpłaconej składki zdrowotnej podlega zaliczeniu na poczet tych zaległości (art. 81 ust. 2q ustawy zdrowotnej).

Jeśli płatnik nie posiada zadłużenia wobec ZUS (z tytułu składek lub świadczeń z ubezpieczeń społecznych) i uzyskał prawo do zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r., ale nie złożył w tym zakresie wniosku w ustawowym terminie, wówczas kwota zwrotu podlega rozliczeniu na koncie płatnika składek do końca roku, w którym upływa termin na złożenie zeznania podatkowego.

W przypadku zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej rozliczenie rocznej podstawy wymiaru i należnych składek zdrowotnych ZUS uznaje za ostateczne (art. 81 ust. 2r ustawy zdrowotnej).

Odmowa nadpłaconej składki zdrowotnej następuje w drodze decyzji wydanej przez ZUS i udostępnionej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ZUS na profilu informacyjnym płatnika składek.

Od wskazanej decyzji odmownej płatnikowi przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest to termin miesiąca od doręczenia decyzji. Niedopłata składki zdrowotnej wynikająca z rozliczenia rocznego

Jeśli z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wynika, że roczna składka należna jest wyższa od sumy składek wykazanych w poszczególnych miesiącach roku składkowego lub kalendarzowego, to powstanie niedopłata składki za dany rok.

Dopłata następuje w terminie płatności składek za kwiecień danego roku. W 2023 r. płatnik ma czas na uregulowanie niedopłaty do 22 maja 2023 r.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8691358,Roczne-rozliczenie-skladki-zdrowotnej-nadplata-i-niedoplata-wynikajaca-z-rozliczenia-rocznego.html


Od 1 kwietnia ZUS obliczy emerytury korzystając z nowej tabeli GUS

Od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę – poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

GUS opublikował nową tablicę średniego dalszego trwania życia na podstawie danych o śmiertelności za 2022 rok. W ubiegłym roku odnotowano 447 tys. zgonów, czyli o 72 tys. mniej niż w 2021 roku i o 39 tys. mniej niż w 2020 roku. Zgonów było jednak o 39 tys. więcej niż w 2019 roku, czyli ostatnim przed pandemią.

– Średnie dalsze trwanie życia jest jednak wciąż krótsze niż w ostatniej przedpandemicznej tablicy GUS, tj. z 2020 roku, która powstała na podstawie danych o śmiertelności w 2019 roku – powiedziała prezes ZUS.

Jak nowa tablica wpływa na emerytury obliczane po 1 kwietnia 2023 roku

Od 1 kwietnia tego roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy GUS, obliczając wysokość nowo przyznawanych emerytur. Najnowsza tablica trwania życia sprawia, że ZUS musi obliczyć emeryturę osoby w wieku 60 lat niższą o 6,1 proc., a osoby w wieku 65 lat o 6,6 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy – dodała prezes ZUS. – To konsekwencja sposobu, w jaki oblicza się emeryturę: jest to wynik podziału zgromadzonego kapitału emerytalnego przez średnią długość trwania życia w miesiącach.

Przykład 1

60-latka z kapitałem emerytalnym 500 tys. zł otrzyma 1966,18 zł emerytury, czyli o ok. 127 zł mniej niż gdyby ZUS obliczał świadczenie według tablicy z 2022 roku. ZUS podzieli kapitał przez 254,3 miesiąca zamiast przez 238,9 miesiąca.

Przykład 2

65-latek z kapitałem emerytalnym 500 tys. zł otrzyma 2380,95 zł emerytury, czyli o ok. 167 zł mniej niż gdyby ZUS obliczał świadczenie według tablicy z 2022 roku. ZUS podzieli kapitał przez 210 miesięcy zamiast 196,2 miesiąca.

Emerytura obliczona na podstawie tegorocznej tablicy będzie wciąż wyższa niż emerytura według ostatniej tablicy przed pandemią: o 2,8 proc. dla 60-latki oraz 3,6 proc. dla 65-latka.

Przykład 3

60-letnia kobieta z kapitałem emerytalnym 500 tys. zł otrzyma o ok. 54 zł więcej niż w sytuacji, gdyby ZUS obliczał jej emeryturę na podstawie tablicy z 2020 roku. ZUS podzieli kapitał przez 254,3 miesiąca zamiast 261,5 miesiąca.

Przykład 4

65-letni mężczyzna z kapitałem emerytalnym 500 tys. zł otrzyma o ok. 83 zł więcej niż w sytuacji, gdyby ZUS obliczał jego emeryturę na podstawie tablicy z 2020 roku. ZUS podzieli kapitał przez 210 miesięcy zamiast 217,6 miesiąca.

Przeliczenie emerytury możliwe wyłącznie wtedy, gdy są nowe składki lub nowe dowody

Nowa tablica nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę i nie odprowadzały nowych składek emerytalnych.

Przeliczenie świadczenie jest możliwe wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Na przykład emeryt, który wciąż pracował i odprowadzał składki emerytalne może raz na rok lub po zakończeniu zatrudnienia doliczyć je do świadczenia, które już otrzymuje. W takiej sytuacji najnowszą tablicę dalszego trwania życia ZUS zastosuje wyłącznie do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8690806,Od-1-kwietnia-ZUS-obliczy-emerytury-korzystajac-z-nowej-tablicy-GUS.html


Nowa forma wsparcia dla osób niepełnosprawnościami

W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy, który wprowadza zupełnie nową formę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie wspierające ma wynosić od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku. Świadczenie obejmie około pół miliona osób.

Świadczenie wspierające – dla kogo?

Świadczenie wspierające będzie przypisane do osoby niepełnosprawnej. Jego wysokość będzie uzależniona od potrzeby wsparcia. Decyzję w tym zakresie wyda wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia wspierającego

Przy najwyższej potrzebie wsparcia do osoby niepełnosprawnej trafi 200 proc. renty socjalnej. Świadczenie wspierające będzie co roku waloryzowane. Od stycznia 2025 roku będzie ono przysługiwało osobom ze średnim poziomem potrzeby wsparcia, natomiast od 2026 roku tym z najniższym.

Ocena potrzeby wsparcia nie będzie miała żadnego związku z orzecznictwem o stopniu niepełnosprawności. Osoby, które zdecydują się na pobieranie świadczenia wspierającego, nie utracą prawa do dotychczasowych form pomocy z których korzystają.

Możliwość dorabiania dla opiekunów

To osoba niepełnosprawna zadecyduje, czy będzie pobierała świadczenie wspierające. Jeżeli tak, jej opiekun, który dotychczas pobierał świadczenie pielęgnacyjne, zostanie otoczony pakietem osłonowym. Będzie również mógł podjąć zatrudnienie w pełnym zakresie i zarabiać bez żadnych limitów kwotowych.  Jeżeli osoba niepełnosprawna podejmie decyzję, że zostaje przy obecnym systemie, czyli nie zdecyduje się na świadczenie wspierające, a jej opiekun dalej pobiera świadczenie pielęgnacyjne, będzie możliwość dorabiania do sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8700324,Swiadczenie-wspierajace-nowa-forma-wsparcia-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami.html


Nowa metoda autoryzacji profilu zaufanego

Potwierdzaj logowanie, podpisy i zmiany w profilu zaufanym aplikacją mobilną mObywatel zamiast kodami SMS, czy e-bankowością. Wystarczy, że otworzysz powiadomienie w telefonie i naciśniesz „Potwierdź”.

Do tej pory potwierdzenie logowania do profilu zaufanego możliwe było przy użyciu kodów przesyłanych w wiadomościach SMS. Od teraz ręczne przepisywanie kodów z SMS nie jest już konieczne. Możemy skorzystać z prostej i wygodnej funkcji zatwierdzania operacji z wykorzystaniem profilu zaufanego w aplikacji mObywatel. Jest to usługa, która działa w podobny sposób jak w przypadku potwierdzania przelewów bankowych.

Jak aktywować powiadomienia PUSH w aplikacji mObywatel?

W pierwszej kolejności musimy zalogować się do profilu zaufanego na stronie pz.gov.pl .

Po zalogowaniu, rozwijamy menu ukryte pod naszym imieniem i nazwiskiem w prawym górnym rogu, wybieramy zakładkę „Profil zaufany” i później „Szczegóły profilu”.

Następnie klikamy opcję „Zmień metodę autoryzacji” i w kolejnym oknie potwierdzamy zmianę na powiadomienia PUSH. Wówczas w aplikacji mObywatel wyskoczy nam powiadomienie z prośbą o potwierdzenie tej zmiany i gotowe!

Od teraz, każde logowanie do profilu zaufanego będzie wymagało po wpisaniu loginu i hasła, potwierdzenia w aplikacji mObywatel. Powiadomieniami PUSH potwierdzimy również wszelkie zmiany w naszym profilu czy podpisywanie dokumentów, np. wniosek o świadczenie 500+, deklaracje do urzędu skarbowego oraz wiele innych e-usług w administracji publicznej.

Bądź na bieżąco. Więcej możliwości w mObywatelu

mObywatel to bezpłatna aplikacja mobilna, dzięki której mamy wygodny dostęp do dokumentów takich jak mDowód, mPrawo jazdy, czy mLegitymacja emeryta-rencisty w swoim smartfonie. Aplikacja została pobrana już 10 mln razy.

Od teraz w aplikacji możemy także otrzymywać powiadomienia i komunikaty wysyłane przez profil zaufany, które dotychczas odbieraliśmy na adres poczty elektronicznej. W ustawieniach profilu możemy wskazać jakiego rodzaju informacje nas interesują.

Są to powiadomienia dotyczące:

 • bezpieczeństwa profilu zaufanego,
 • podpisania dokumentu,
 • terminu ważności profilu zaufanego,
 • utraty ważności profilu zaufanego,
 • innych operacji.

Aby odbierać powiadomienia w aplikacji należy mieć aktywny profil zaufany oraz zainstalowaną na telefonie najnowszą wersję aplikacji mObywatel.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8699301,Nowa-metoda-autoryzacji-profilu-zaufanego.html


Wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy

Od kwietnia obowiązują nowe, wyższe stawki jednorazowych odszkodowań za wypadek przy pracy. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowany pracownik otrzyma 1269 zł, czyli o 136 zł więcej niż w 2022 roku.

Całkowita kwota odszkodowania będzie uzależniona od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który zostanie określony przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub komisję lekarską ZUS. Taka ocena stanu zdrowia poszkodowanego pracownika jest możliwa po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Przepisowy przebieg postępowania powypadkowego i rzetelne sporządzenie dokumentacji powypadkowej stanowi warunek konieczny do otrzymania odszkodowania. Złożony do ZUS wniosek o jego wypłatę powinien zawierać także protokół powypadkowy wraz z dokumentacją przygotowany i zatwierdzony przez zakład pracy. Należy także dołączyć wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację, że leczenie i rehabilitacja zostały już zakończone

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wypadku pracodawcy, a ten w ciągu 14 dni od daty wypadku musi sporządzić protokół powypadkowy. Z kolei w przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub za pośrednictwem agencji przeprowadzenie postępowania powypadkowego jest obowiązkiem podmiotu, na rzecz którego świadczona była praca.

Stawki odszkodowań za wypadek przy pracy ulegają zmianie co roku. Obecne 1269 zł za każdy procent  stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będą obowiązywały do 31 marca 2024 roku. W 2022 roku była to kwota 1133 zł, w 2021 1033 zł, w 2020 roku 984 zł.

Warto pamiętać, że są sytuacje, w których pracownikowi nie należy się odszkodowanie. Dzieje się tak wówczas, gdy przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przepisów bhp spowodowane przez pracownika umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Odszkodowania nie otrzyma także osoba, która była pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych i przyczyniła się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Jak wynika z danych GUS, w okresie od stycznia do września 2022 roku w wyniku wypadków przy pracy poszkodowanych zostało ponad 42 tys. 600 osób. Większość wypadków została spowodowana niewłaściwym zachowaniem pracownika. Było to przyczyną ponad 60 proc. tego typu zdarzeń.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8698754,Wyzsze-odszkodowanie-za-wypadek-przy-pracy.html


Czy pracownik może świadczyć pracę zdalną z innego miejsca niż to uzgodnił z pracodawcą

Pracownik uzgadniając miejsce pracy zdalnej z pracodawcą musi się trzymać tych ustaleń. W przypadku chęci zmiany miejsca wykonywania pracy zdalnej pracownik będzie musiał uzyskać zgodę pracodawcy.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8694270,Czy-pracownik-moze-swiadczyc-prace-zdalna-z-innego-miejsca-niz-to-uzgodnil-z-pracodawca.html


Do końca kwietnia 2023r przedłużono ograniczenia, nakazy i zakazy stanu zagrożenia epidemicznego

Do 30 kwietnia 2023 r. przedłużono termin obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenie wprowadzające przedłużenie weszło w życie z dniem 31 marca 2023 r.

Do 30 kwietnia 2023 r. przedłużono termin obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenie wprowadzające przedłużenie weszło w życie z dniem 31 marca 2023 r.

Przypominamy, że ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022 poz. 679 ze zm.). Znaczna część tych ograniczeń miała obowiązywać do 31 marca 2023 r. Na przykład, do tego dnia rozporządzenie nakazywało zakrywanie ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza oraz w aptekach za pomocą maseczki. Celem rządu przy wprowadzeniu i przedłużeniu stosowania tych ograniczeń, nakazów i zakazów jest ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2. Przedłużenie stosowania tych ograniczeń, nakazów i zakazów pośrednio potwierdza, że Minister Zdrowia nie odwołał stanu zagrożenia epidemiologicznego, co najmniej do końca kwietnia 2023

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/8693928,Ograniczenia-nakazy-i-zakazy-stanu-zagrozenia-epidemicznegoprzedluzono-do-konca-kwietnia-2023-r.html

Skip to content