Przejdź do treści

Wrzesień 2023

Tu przeczytasz o następujących zmianach w prawie:

  • Odszkodowanie z funduszu kompensacyjnego za błędy medyczne.
  • Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych
  • Zwolnienie z pracy z powodu nagłych zdarzeń
  • Wyższe płace dla młodocianych pracowników
  • Jeden darmowy rachunek za prąd dla gospodarstwa domowego w bieżącym roku około 120 zł
  • Minimalne wynagrodzenie w 2024
  • Czy odprawa emerytalna otrzymana przed emeryturą jest zwolniona z PIT
  • Do 29.12.2023 muszą być wykonane badania lekarskie zawieszone w okresie pandemii.


Fundusz Kompensacyjny zdarzeń medycznych rozpoczął działalność

Jeżeli doznałeś uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległeś zakażeniu szpitalnemu, możesz uzyskać rekompensatę  finansową. W przypadku śmierci pacjenta, o świadczenie mogą ubiegać się członkowie jego rodziny.

„Uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy placówki medycznej. Podstawowym warunkiem pozytywnej decyzji jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało pacjentowi udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą.”

Chcesz wiedzieć więcej sprawdź https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych-rozpoczyna-swoja-dzialalnosc


Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych

Zgodnie z nowym prawem, ze świadczenia  skorzysta szersza grupa emerytów.  Osoby,  które ukończyły co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), udowodniły co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze , mają co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) stażu ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe), wykonywane przed 1 stycznia 1999 r.

„Emerytura pomostowa jest wyliczana na tych samych zasadach co powszechna. — Świadczenie wynosi 100 proc. potencjalnej emerytury obliczonej dla osoby w wieku 60 lat, jest ona też waloryzowana według tych samych zasad”

Chcesz wiedzieć więcej sprawdź https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=EMERYTURY+POMOSTOWE+PO+NOWEMU


Jak zawiadomić pracodawcę o zwolnieniu z powodu działania siły wyższej

Kodeks pracy nie precyzuje  tego, może to zrobić w każdy sposób – nie tylko na piśmie, ale także  osobiście, telefonicznie, sms-em lub mailem.

„Od 31 lipca 2023 r. § 1. Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.”

Chcesz wiedzieć więcej sprawdź https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=zwolnienie+z+powodu+dzia%C5%82ania+si%C5%82y+wy%C5%BCszej


Od września 2023 wyższe płace dla młodocianych pracowników

Wynagrodzenie młodocianych,  w okresie  nauki zawodu wzrośnie z 3% do 8 % w pierwszym roku w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowe, w drugim roku do 9 %  a  w trzecim roku do 10 %.

Chcesz wiedzieć więcej, sprawdź https://www.pap.pl/aktualnosci/od-1-wrzesnia-2023-r-zmiany-dla-pracownikow-mlodocianych-oraz-w-skladkach-zus


Jeden darmowy rachunek za prąd dla gospodarstwa domowego w bieżącym roku około 120 zł

Upust będzie przysługiwał rodziną z KDR, osobom niepełnosprawnym, rolnikom oraz osobom z własna instalacją OZE. Pozostałe gospodarstwa domowe muszą spełnić cztery podstawowe warunki.

„Rabat będzie przyznany po spełnieniu przez odbiorcę jednego z kilku warunków. To m.in. wyrażenie zgody na korespondencję, w tym otrzymywanie faktur, drogą elektroniczną, wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o oferowanych produktach i usługach, a także potwierdzenie poprawności swoich danych u sprzedawcy energii. Upust będzie przysługiwał również gospodarstwom domowym, które między styczniem a wrześniem br. w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy obniżyły zużycie prądu o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku”.

Chcesz wiedzieć więcej sprawdź https://inforfk.pl/aktualnosci/9297099,W-tym-roku-jeden-rachunek-za-prad-bedzie-darmowy.html


Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa w 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł.

Chcesz wiedzieć więcej sprawdź https://inforfk.pl/aktualnosci/9297331,Minimalne-wynagrodzenie-i-minimalna-stawka-godzinowa-w-2024-r.html


Czy odprawa emerytalna otrzymana przed emeryturą jest zwolniona z PIT

Odprawa emerytalna wypłacona przed pierwszą emeryturą pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy i  korzysta  ze zwolnienia podatkowego.

„Organ podatkowy zaznaczył, że zgodnie z ww. uregulowaniem pracownik, któremu wypłacono świadczenie ze stosunku pracy, tj. odprawę emerytalną, która nie podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, jest uprawniony do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, o ile wypłata tych świadczeń, następuje przed dniem pierwszej emerytury. Zwolnienie to jest limitowane, ponieważ dotyczy przychodów w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł .”

Chcesz wiedzieć więcej sprawdź https://inforfk.pl/aktualnosci/9295299,Czy-odprawa-emerytalna-otrzymana-przed-emerytura-jest-zwolniona-z-PIT.html


Zawieszone w okresie pandemii badania lekarskie i szkolenia BHP pracowników, muszą zostać wykonane do 29.12.2023

„Pracodawca i pracownik mają także obowiązek niezwłocznego podjęcia wykonywania zawieszonych obowiązków w zakresie skierowania na okresowe badania lekarskie i ich przeprowadzenie w terminie do 28 grudnia 2023 r. W tym dniu stracą też moc orzeczenia lekarskie wydane w przypadku gdy z powodu pandemii badanie wstępne lub okresowe zostało przeprowadzone przez lekarza nie będącego lekarzem medycyny pracy”.

Chcesz wiedzieć więcej sprawdź https://inforfk.pl/aktualnosci/9294357,Zawieszone-okresowe-badania-lekarskie-i-szkolenia-bhp-pracownikow-do-29-grudnia-2023-r.html

Skip to content