Przejdź do treści

Świadczenie wspierające

Od stycznia 2024 roku obowiązują nowe przepisy regulujące zakres i sposób wsparcia skierowanego do dorosłych niepełnosprawnych osób. Nowy system zastąpił ten z ustawy o świadczeniach rodzinnych, który regulował – po zmianach jakie winien wprowadzić wyrok TK z dnia 21.10.2014 r. (sygn. akt K 38/13) – przyznawanie opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych niepodejmującym zatrudnienia lub z niego rezygnującym w związku z koniecznością świadczenia opieki, świadczenia pielęgnacyjnego niezależnie od tego, kiedy powstała niepełnosprawność podopiecznego.

Nowy system przewiduje świadczenia NIE dla opiekuna osoby dorosłej (świadczenie pielęgnacyjne) a dla dorosłej osoby niepełnosprawnej (świadczenie wspierające).

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia kierowanego do osób niepełnosprawnych mających potrzebę wsparcia, oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Kto może otrzymać świadczenie?

Co do zasady osoba posiadająca polskie obywatelstwo, ale także cudzoziemiec po spełnieniu szczególnych kryteriów np. posiadający pozwolenie na pobyt stały itd. Precyzyjnie określa to wspomniana wyżej ustawa.

Cel świadczenia

Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Kryteria:

Świadczenie wspierające przysługuje osobie:

 • w wieku od ukończenia 18. roku życia
 • posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia

Wysokość świadczenia

Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:

 • 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia
 • 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia;
 • 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia,
 • 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia,
 • 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia;
 • 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparci.

Komu nie przysługuje świadczenie

Świadczenie wspierające nie przysługuje, jeżeli:

 • Osoba niepełnosprawna została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;
 • Osoba niepełnosprawna jest uprawniona za granicą do świadczenia o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • na osobę niepełnosprawną inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

WAŻNE – ustawa przewiduje wsparcie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej!

Za osobę, która nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielania wsparcia osobie niepełnosprawnej wspólnie z nią zamieszkującej i gospodarującej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Prawo do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje tylko jednej osobie.

Harmonogram wprowadzenia świadczenia wspierającego:

 • I etap – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt
 • II etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pkt
 • III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70  do 77 pkt.

Powyższy harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, na które ich opiekunowie co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – w przypadku takich osób z niepełnosprawnościami uzyskanie przez nie co najmniej 70 pkt w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, już od 1 stycznia 2024 r. będzie uprawniać do otrzymania świadczenia wspierającego.

Źródła:

Skip to content