Przejdź do treści

Portal Emp@tia

Wiesz już, czym jest Profil zaufany, PUE ZUS, dlaczego warto mieć w swoim telefonie aplikację mObywatel 2.0 i jak sprawdzić status swojej sprawy na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych.  Kolejnym narzędziem ułatwiającym załatwianie swoich spraw, jest portal informacyjno-usługowy Emp@tia.

To portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który oferuje usługę złożenia m.in. elektronicznego wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 800 plus”. To system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego. System umożliwia wymianę informacji między innymi pomiędzy: ośrodkami pomocy społecznej, centrami pomocy rodzinie, ZUS, urzędami pracy, urzędami skarbowymi, Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, Centralną Ewidencją Pojazdów, Elektronicznym Krajowym Systemem Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

Warunki techniczne korzystania z Portalu Informacyjnego:

 1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
 2. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji;
 3. posiadanie adresu poczty elektronicznej;
 4. posiadanie telefonu z możliwością odbierania wiadomości tekstowych (SMS) lub z uruchomioną aplikacją generującą kody TOTP (Time-based one-time password).

Emp@tia to kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. System umożliwia składanie wniosków przez Internet o: przyznanie pomocy społecznej, zaświadczenie o przyznanej pomocy, umorzenie/rozłożenie na raty należności, odroczenie płatności należności, zmianę decyzji/postanowienia, zgłoszenie/wykreślenie do rejestru żłobków. Daje również możliwość przesyłania przez Internet informacji o zmianie sytuacji życiowej czy finansowej, potrzebie pomocy innej osobie lub dostrzeżonych nieprawidłowościach.

Emp@tia ma na celu ograniczyć do minimum papierowy obieg dokumentów. Osoby ubiegające się m.in. o pomoc społeczną lub świadczenia rodzinne, nie muszą samodzielnie zdobywać zaświadczeń z innych urzędów (np. urzędów skarbowych, urzędów pracy czy oddziałów ZUS). Urzędnicy sami, w trybie on-line, uzyskują dostęp od odpowiedniego urzędu, informacje niezbędne do przyznania odpowiedniej pomocy, o którą ubiega się dana osoba.

Co zyskujesz?

Dzięki portalowi złożysz wnioski:

W obszarze Świadczeń Wychowawczych

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – SW-R
 • Wniosek o świadczenie wychowawcze 800+ na dziecko, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r. – SW-U
 • Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy – RKO-R
 • Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy na dziecko, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r. – RKO-U
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start – DS-R
 • Wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – DZ-R
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy – ZS-1
 • Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie) – ZS-2
 • Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej – ZS-3
 • Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia – ZS-4

W obszarze Karty Dużej Rodziny

 • Wniosek o ustalenie prawa do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny – systemu zniżek dla rodzin wielodzietnych – KDR

W obszarze Świadczeń Rodzinnych

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – SR-1
 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – SR-2
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – SR-3
 • Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego – SR-4
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. – SR-5
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. – NSR-5
 • Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (dz. u. z 1991 r. nr 4
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego – SR-7
 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – SR-8
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy – ZS-1
 • Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie) – ZS-2
 • Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej – ZS-3
 • Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia – ZS-4

W obszarze Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – FA-1
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy – ZS-1
 • Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie) – ZS-2
 • Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej – ZS-3
 • Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia – ZS-4

W obszarze Pomocy Społecznej

 • Wniosek o przyznanie pomocy społecznej – PS-1
 • Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej – PS-2
 • Informacja o potrzebie przyznania pomocy społecznej innej osobie/rodzinie – PS-3
 • Pomoc jednorazowa dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę – PS-U
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy – ZS-1
 • Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie) – ZS-2
 • Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej – ZS-3
 • Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia – ZS-4

W obszarze Rejestru Żłobków

 • Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów – RKZ-1
 • Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów – RKZ-2
 • Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających – RKZ-3
 • Sprawozdanie z działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów – RKZ-4
 • Informacja o dzieciach uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego lub znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna – RKZ-5
 • Wniosek dla podmiotów innych niż gmina (Aktywny Maluch 2022-2029) – RKZ-6
 • Oświadczenie o przyjęciu dofinansowania (Aktywny Maluch 2022-2029) – RKZ-7

W obszarze Rejestru Turnusów Rehabilitacyjnych

 • Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – ON-1
 • Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – ON-2

W obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością

 • Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia – PPW
 • Wniosek o świadczenie wspierające – SWN

Źródła:

Skip to content