Przejdź do treści

Ustanowienie rozdzielności majątkowej. Przymusowy ustrój majątkowy

Zgodnie z art 52 kro, każdy z małżonków może wystąpić do Sądu z żądaniem ustanowienia rozdzielności majątkowej, ale tylko z ważnych powodów.

Zgodnie z art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową w sytuacji, gdy jeden z małżonków trwoni majątek, uchyla się od pomnażania bądź utrzymania majątku wspólnego, popadł w alkoholizm lub narkomanię, nie przyczynia się do zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny, czy dokonywało czynności prowadzących do jego uszczerbku.

W odniesieniu do separacji za ustanowieniem przymusowego ustroju majątkowego może wystąpić małżonek, który jest winny zaistniałej sytuacji.

Podczas orzekania o przymusowej rozdzielności majątkowej Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim sprawy majątkowe, ponieważ osobiste relacje między małżonkami nie mogą przesądzać o zniesieniu wspólności majątkowej.

W przypadku separacji występuje możliwość utrzymania rozdzielności majątkowej na zgodny wniosek małżonków. Gdy małżonkowie zgłoszą zgodny wniosek, Sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Uprawnienie do żądania ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej małżonków przysługuje także prokuratorowi. Może on wytoczyć powództwo jedynie na rzecz jednego z małżonków (art. 55-56 Kodeksu postępowania cywilnego).

Zgodnie z art. 52 § 1a kro z żądaniem może wystąpić również wierzyciel jednego z małżonków. Musi on jednak uprawdopodobnić, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa w razie ubezwłasnowolnienia na mocy orzeczenia sądowego oraz w wyniku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków lub wskutek długotrwałej separacji faktycznej małżonków, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym.

Przymusowa rozdzielność powstaje w dniu oznaczonym w wyroku Sądu, który ją ustanowił, jednakże Sąd może ustanowić rozdzielność z datą wcześniejszą, jeżeli zostało udowodnione, że małżonkowie żyli oddzielnie w separacji faktycznej.

Ustrój przymusowy trwa tak długo, jak istnieje przyczyna jego powstania, a nadto nie może być zmieniony w drodze umowy majątkowej małżeńskiej.

Przymusowy ustrój majątkowy zastępuję istniejący wcześniej ustrój miedzy małżonkami.

Jeśli ubezwłasnowolnienie zostanie uchylone, postępowanie upadłościowe uchylone, umorzone lub ukończone, a separacja zniesiona, powstanie między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy.

Do pobrania -> Wzór pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Skip to content