Przejdź do treści

Ulga dla rodzin 4+. O czym warto wiedzieć.

Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia. Ulga zwalnia od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej czworo dzieci.

Ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci:

 • wykonywał władzę rodzicielską,
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub
 • sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich, uczących się dzieci:
 • wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo
 • sprawował funkcję rodziny zastępczej. Ulga dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie oraz rodzice pozostający w związkach nieformalnych.

Ulga przysługuje podatnikowi w związku z wychowywaniem dzieci:

 • małoletnich, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów,
 • pełnoletnich, otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów, oraz
 • pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się. Przy czym podatnik skorzysta z ulgi, jeśli dzieci pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się, w roku podatkowym:
 • nie stosowały przepisów dotyczących 19% podatku liniowego lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem przepisów dotyczących tzw. najmu prywatnego, w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
 • nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub tzw. podatkiem okrętowym na zasadach określonych w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
 • nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych czy ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ulga obejmuje przychody:

 • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • z umów zlecenia zawartych z firmą
 • z działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga nie obejmuje m.in. przychodów:

 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych, macierzyńskich),
 • z umów o dzieło,
 • z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),
 • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na podstawie ulgi dla rodzin 4+, np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS, świadczeń 500+),
 • od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Przychody objęte ulgą dla rodzin 4+ podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Składki te mogą być uwzględniane w limicie składek dla potrzeb zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci.

Za sprawą nowych przepisów ulga dla rodzin 4+ będzie przysługiwała za cały rok, nawet gdy czwarte dziecko urodzi się pod koniec roku.

Zwolnienie od opodatkowania przychodów nie wyklucza możliwości uwzględnienia ulgi prorodzinnej na dzieci.

Po przekroczeniu limitu przychodów – gdy rodzice lub opiekunowie będą zobowiązani do zapłaty podatku – będą mogli dodatkowo odliczyć od podatku ulgę prorodzinną.

1 112,04 zł – to kwota ulgi na pierwsze dziecko,

1 112,04 zł – to kwota ulgi na drugie dziecko,

2 000,04 zł – to kwota ulgi na trzecie dziecko,

2 700 zł – to kwota ulgi na czwarte i każde kolejne dziecko.

Dołączony dokument: Wzór oświadczenia o zwolnienie z podatku dochodowego w ramach ulgi dla rodzin4+

Skip to content