Przejdź do treści

Alimenty dla byłego małżonka

Zgodnie z art 60 par 1 kro małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Obowiązek alimentacyjny wygasa, co do zasady z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na szczególne okoliczności Sąd – na żądanie uprawnionego – przedłuży wymieniony termin pięcioletni. Obowiązek ten wygasa również wówczas, gdy małżonek uprawniony ponownie zawrze związek małżeński.

Natomiast zgodnie z art 60 par 2 kro, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, Sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Małżonek niewinny ma prawo dochodzić alimentów, które pozwolą mu żyć na równej stopie życiowej z małżonkiem zobowiązanym do alimentów.

W sytuacji, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego i zobowiązany do wypłaty alimentów, lub Sąd uznał go jak współwinnego rozkładu pożycia i stwierdza, że winę rozkładu pożycia ponoszą obie strony, wówczas obowiązek dostarczania środków do życia drugiemu małżonkowi może być bezterminowy i wygasa z chwilą śmierci któregokolwiek z byłych małżonków, zarówno uprawnionego, jak i zobowiązanego.

Ważne, aby wiedzieć, że alimenty po rozwodzie z uwagi na niedostatek, jak również z uwagi na pogorszenie się sytuacji materialnej małżonka niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego nie zostaną przyznane przez Sąd z urzędu, dlatego konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o ustalenie alimentów do sprawy rozwodowej.

Jeżeli zobowiązany nie jest w stanie realizować obowiązku alimentacyjnego na byłego małżonka z powodu pogorszenia sytuacji materialnej, wówczas zobowiązany może złożyć do Sądu Rejonowego w miejscu zamieszkania uprawnionego pozew o uchylenie lub wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Dołączony dokument: Wzór pozwu o alimenty od byłego małżonka (format ODF)

Skip to content