Przejdź do treści

Zasiłek dla bezrobotnych w 2023 r.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie, która przepracowała co najmniej 365 dni, w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako bezrobotna.

Osoba bezrobotna, otrzyma zasiłek wówczas, gdy nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu pracy, szkoleń z przygotowania zawodowego, robót publicznych lub prac interwencyjnych.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, po spełnieniu niezbędnych wymogów.

Do okresu zatrudnienia uprawniającego do zasiłku wlicza się:

 • zatrudnienie z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem (poza urlopami bezpłatnymi dłuższymi niż 30 dni);
 • urlop wychowawczy;
 • umowa agencyjna lub umowa zlecenie, o ile podstawa wymiaru składek była nie niższa niż minimalne wynagrodzenie;
 • działalność gospodarcza lub współpraca, o ile nie opłacało się małego ZUS-u, czyli podstawa składek nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie;
 • okres odbywania zasadniczej służby wojskowej;
 • pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • czas, za który przyznano odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę lub skrócenia okresu wypowiedzenia.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2023 roku ustalana jest raz w roku i ogłaszana przez Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Obecnie wynosi:

 • dla osób, które pracowały od 5 do 20 lat: w wysokości 100 proc. zasiłku podstawowego, czyli 1304,10 zł. brutto (1058,13 zł. netto) przez pierwsze trzy miesiące i 1024,10 zł. brutto (840,70 zł. netto) przez cały pozostały okres, w którym osoba ma prawo do jego pobierania;
 • dla osób, które przepracowały więcej niż 20 lat: w wysokości 120 proc. zasiłku podstawowego, czyli 1564,91 zł. brutto (1260,90 zł netto) przez pierwsze trzy miesiące i 1228,91 zł. brutto (1000,06 zł netto) przez cały pozostały okres , w którym osoba ma prawo do jego pobierania;
 • dla osób które przepracowały mniej niż pięć lat w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego czyli 1043,28 zł. brutto co daje 855,36 zł. netto przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania, a później jego wysokość wynosi 819,28 zł. brutto co daje na rękę 681,44 zł. przez cały pozostały okres, w którym osoba ma prawo do jego pobierania.

Pracownik, który rozwiązuje umowę za porozumieniem stron lub ją wypowiada będzie, co do zasady, mógł otrzymać świadczenie dopiero po 90 dniach od daty rejestracji.

W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego okres ten jest jeszcze dłuższy i wynosi 180 dni.

Czas pobierania zasiłku może być różny i wynosić:

 1. 180 dni, gdy osoba bezrobotna mieszka na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

 2. 365 dni, w przypadku, gdy bezrobotny:

  • zamieszkuje na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub
  • ma powyżej 50. roku życia oraz posiada co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub
  • ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez bezrobotnego lub
  • samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Dołączony dokument: oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę (format ODF)

Skip to content