Przejdź do treści

Odprawa emerytalno-rentowa

Zgodnie z treścią art. 92 Kodeksu pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Za staż pracy dłuższy niż:

  • 10 lat należy się odprawa emerytalna w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.
  • 15 lat należy się odprawa emerytalna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.
  • 20 lat należy się odprawa emerytalna w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia.

Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Przysługuje ona tylko raz, pracownik, który już otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa np. u innego pracodawcy, dlatego tak ważne jest umieszczenie tej informacji w świadectwie pracy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracownik przechodząc na emeryturę rozwiązuje kilka stosunków pracy i gdy one wszystkie ustają w tej samej dacie, ma prawo do odprawy emerytalnej od każdego z tych pracodawców. Jeśli pracownik był zatrudniony jednocześnie u kilku pracodawców, ale przechodząc na emeryturę nie rozwiązał wszystkich umów o pracę, otrzyma tylko jedną odprawę.

Odprawa jest niezależna od stażu zatrudnienia osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia.

Co ważne, w układach zbiorowych pracy oraz w regulaminach wynagradzania można ustalić jedynie korzystniejsze zasady nabywania prawa do tego świadczenia, oraz ustalania jego wysokości.

Wysokość odprawy może być różna w zależności od zakładu pracy i funkcjonujących tam przepisów branżowych, które mogą ustalać wyższe stawki odpraw emerytalno- rentowych dla pracowników z bardzo długim stażem pracy.

Nie otrzyma odprawy pracownik, który został zwolniony z pracy w trybie dyscyplinarnym lub taki pracownik który przeszedł na świadczenie przedemerytalne po zakończeniu stosunku pracy lub rozwiązuje umowę o pracę w związku z przejściem na rentę rodzinną.

Odprawa może być wypłacona pracownikowi na jego wniosek w którym pracownik wykaże prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. 

Pracodawca, może też wypłacić odprawę pracownikowi bez konieczności składania przez pracownika wniosku, jest to uzależnione od zasad panujących w zakładzie pracy w którym pracownik jest zatrudniony.

Prawo do odprawy i jej wypłata są wymagalne w dniu przejścia na emeryturę, którym jest dzień rozwiązania stosunku pracy. Niedotrzymanie terminu wypłaty powoduje, że pracownik może domagać się od pracodawcy odsetek za zwłokę na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Odprawa wypłacana jest na rachunek bankowy lub w gotówce.

Należy również pamiętać, że prawo do tego świadczenia ulega przedawnieniu w okresie 3 lat od ustania stosunku pracy, oznacza to że jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę odprawy w terminie, to po upływie ustawowego terminu, pracodawca może skutecznie powołać się na zarzut przedawnienia tego roszczenia.

 Ważne:

Zgodnie z art 87 k.p, odprawa emerytalna jest objęta potrąceniami komorniczymi na tych samych zasadach, jak dokonywane są potrącenia wynagrodzenia za pracę.

Odprawa z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników podlega takiej samej ochronie przed potrąceniami jak wynagrodzenie za pracę.

Dołączony dokument: Wzór wniosku o wypłatę odprawy emerytalnej

Skip to content