Przejdź do treści

Bezpieczny kredyt 2%

W związku z rosnącymi cenami nieruchomości i drogimi kredytami hipotecznymi, rząd przygotował program dopłat do kredytów mieszkaniowych ,,bezpieczny kredyt 2%”.

Program bezpieczny kredyt 2% jest kierowany wyłącznie dla osób które nie ukończyły 45 roku życia. Co do zasady zarówno kredytobiorca, jak i osoby, które wchodzą w skład jego gospodarstwa domowego, nie mogą posiadać prawa własności do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Czy są wyjątki od zasady „pierwszej nieruchomości”?

Pierwszy dotyczy sytuacji, w której kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe otrzymali prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego lub domu:

 • w drodze dziedziczenia lub darowizny
 • i następnie zbyli je przed ukończeniem 18. roku życia.

Drugi wyjątek to sytuacja, gdy osoby prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe posiadają (samodzielnie lub łącznie) prawo własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż 50 proc. nabyte w drodze dziedziczenia, a jednocześnie nie zamieszkują w tej nieruchomości od co najmniej 12 miesięcy. Podobne zasady dotyczą praw spółdzielczych, a ustawa przewiduje także wyłączenie dla nieruchomości wyłączonych z użytkowania. Kredytobiorca, w momencie składania wniosku, nie może być stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której umowa kredytu została rozwiązana, na skutek odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Ze środków pochodzących z kredytu można:

 1. nabyć prawo własności mieszkania lub domu na rynku pierwotnym lub wtórnym, a także pokryć nakłady związane z ich wykończeniem,
 2. nabyć spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w tym pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej i koszty wykończenia,
 3. nabyć prawo własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej domu,
 4. pokryć wydatki związane z budową domu jednorodzinnego,
 5. pokryć wydatki związane z realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej.

Jedna osoba może otrzymać maksymalnie kredyt w wysokości 500 tys. zł. Małżeństwo lub rodzice z dzieckiem mogą otrzymać maksymalnie 600 tys zł. Kredytu.

Nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.

Dopłaty do rat kapitałowo-odsetkowych kredytu wypłacane będą przez pierwszych 10 lat spłaty i pomniejszą wysokość raty. Ich wysokość uzależniona jest od wskaźnika, który wyliczać i publikować będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Również ta instytucja zajmie się rozliczeniami z bankami takimi jak Alior Bank, Bank Pekao, PKO BP, Velo Bank, które udzielają kredytów „Bezpieczny kredyt 2 proc.”.

Przykładowe wyliczenie raty bezpiecznego kredytu 2%

 • Małżeństwo z jednym dzieckiem
 • Kwota kredytu: 550 tys. zł
 • Okres spłaty: 30 lat
 • Oprocentowanie: 8,46%
 • Pierwsza rata bez dopłaty: 5405,28 zł
 • Pierwsza rata po dopłacie: 2832,19 zł
 • Rata stała po 10 latach: 3172,74 zł

Do udzielenia kredytu hipotecznego niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wielkości wkładu własnego. Jednak osoby, które nie posiadają środków na wkład własny mogą połączyć Bezpieczny Kredyt 2% z programem Mieszkanie bez wkładu własnego i w ten sposób uzyskać niezbędne środki na wkład własny.

W przypadku Bezpiecznego Kredytu 2%, wkład własny nie może wynieść więcej niż 200 tys. zł. W praktyce oznacza to, że single będą mogli nabyć nieruchomość o maksymalnej wartości 700 tys. zł, a małżeństwa lub pary z dzieckiem – 800 tys. zł.

Można też utracić prawo dopłaty do rat, w sytuacji gdy kredytobiorca w terminie 24 miesięcy od dnia nabycia prawa własności lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego przy wykorzystaniem środków kredytu z dopłatą nie zamieszka w nim i nie rozpocznie w tym lokalu albo domu prowadzenia gospodarstwa domowego. Czas ten liczony jest od nabycia prawa własności nieruchomości lub prawa spółdzielczego a także w przypadku domu od momentu zgłoszenia zakończenia budowy.

Utracić prawo do dopłat będzie można również wówczas gdy w okresie otrzymywania dopłat:

 • nieruchomość zostanie sprzedana (z wyjątkiem tzw. rozszerzenia wspólności ustawowej lub zbycia na rzecz drugiego ze współkredytobiorców);
 • nieruchomość zostanie wynajęta lub użyczona – chyba że fakt najmuj zostanie zgłoszony, wtedy dopłaty są zawieszone na czas wynajmowania lokalu;
 • zmieniony zostanie sposób użytkowania nieruchomości lub jej części, w sposób, który uniemożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych;
 • kredytobiorca nabędzie inną nieruchomość (poza drogą dziedziczenia);
 • kredytobiorca trwale zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym na okres co najmniej 12 miesięcy.

Dołączony dokument: Wzór wniosku o zawarcie ugody na spłatę zadłużenia

Skip to content